Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
  • Darbu ir uzrakstījis Autors, kurš ir norādīts Darbā un nav nevienas citas personas, kurai būtu jebkādas tiesības uz šo Darbu.
  • The submission has not been previously published, nor is it before another press for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • Uz Darbā izmantotajiem citu autoru attēliem, datiem un citiem materiāliem ir norādītas atsauces.
  • Darba rezultāti ir patiesi, kas nepārkāpj citu personu vai organizāciju autortiesības, un sponsoru/finansiālā atbalsta sniedzēju esamības gadījumā ir ievēroti sponsoru/finansiālā atbalsta sniedzēju nosacījumi un prasības.
  • Autors apliecina, ka viņš ir tiesīgs veikt Darba iesniegšanu publicēšanai, Darba iesniegšanas un publicēšanas gaitā netiks aizskartas vai pārkāptas Autortiesību likuma 14., 15. pantā noteiktās autora tiesības un citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Latvijas Republikai saistošajos starptautiskajos normatīvajos aktos paredzētās autortiesību aizsardzības normas.
  • Autors uzņemas atbildību un apņemas patstāvīgi risināt jautājumus, ja RTA tiks saņemti iebildumi vai prasības no trešo personu puses saistībā ar Darba publicēšanu vai izmantošanu.
  • Gadījumā, ja ar tiesas nolēmumu tiks atzīts, ka Darbs ir plaģiāts, Autors atmaksās RTA ar Darba atzīšanu par plaģiātu radītos zaudējumus un izdevumus.