PREVENTĪVAIS SOCIĀLI PEDAGOĢISKAIS UN SOCIĀLAIS DARBS MŪSDIENĀS: IZAICINĀJUMI, RISINĀJUMI, PRAKTISKĀ PIEREDZE. Jauno zinātnieku un praktiķu starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiālu krājums.

Sast. Žennija TRUSKOVSKA

Anotācija

2018. g. RTA granta zinātniskai pētniecībai projekts ir loģisks turpinājums 2017. gadā realizētajam projektam „Jauno zinātnieku pētījumi sociālajā jomā: rezultātu pārnese praksē” (informācija: http://books.rta.lv/index.php/RTA), jo tiek ievērots pēctecības princips, kā arī tiek ņemta vērā studējošo pieaugošā interese piedalīties šāda veida projektos un pieprasījums no praktiķu puses, kas tika apzināts, izvērtējot projekta rezultātus (dalībnieku anketēšana, intervijas).
Šī gada projekta aktualitāti pamato RTA attīstības stratēģijā noteikto prioritāro pētniecības virzienu, tajā skaitā labklājības, attīstīšanas nepieciešamība, veicinot zinātniskās kapacitātes pieaugumu. Akcents tiek likts uz aktīvāku studējošo iesaistīšanu publicitātes pasākumos, stiprinot profesionālo identitāti un izaugsmi, veicinot sabiedrībā aktuālo sociālo problēmu apzināšanu, izpēti, risinājumu meklēšanu, labās prakses piemēru apzināšanu un ātrāku zinātnes produktu pārnesi praksē.

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for PREVENTĪVAIS SOCIĀLI PEDAGOĢISKAIS UN SOCIĀLAIS DARBS MŪSDIENĀS: IZAICINĀJUMI, RISINĀJUMI, PRAKTISKĀ PIEREDZE. Jauno zinātnieku un praktiķu starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiālu krājums.

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-9984-44-229-7
Publication date (01)
2019-02-26