UZŅĒMUMA FINANŠU ANALĪZE. TEORIJA UN PRAKTISKĀ PIELIETOŠANA

Iveta MIETULE, Aļona JACKANIČA

Mācību līdzeklis aptver finanšu analīzes vispārējās teorijas izklāstu un praktiskās pielietošanas piemērus, akcentējot analīzes veidus, metodes, to lomu uzņēmuma finanšu resursu pārvaldībā un kontrolē. Mācību līdzeklis paredzēts studiju programmu „Uzņēmējdarbība” un „Ekonomika” studējošajiem studiju kursu Finanšu pārvaldība, Finanšu analīze, Uzņēmējdarbības finanses, Saimnieciskās darbības analīze u.c. apguvē.

Mācību līdzeklis var būt praktisks rīks uzņēmumu vadītājiem un finanšu speciālistiem, kas savā profesionālajā darbībā organizē uzņēmumu vadību, t. sk. finanšu resursu pārvaldību.

Downloads

Download data is not yet available.
1. Gada pārskatu likums [tiešsaiste]. LR Saeimas 1992 g. 14. oktobra likums [atsauce 2011. g. 18. febr.]. Pieejas veids: http://www.likumi.lv/doc.php?id=66461
2. ABIZĀRE, V., Ievads uzņēmējdarbībā. Rīga: Izdevniecība RaKa, 2004. 140 lpp.
3. ALEXANDER, D., BRITTON, A., JORISSEN, A., International financial reporting and analysis. Cengage Learning EMEA, 2009. 894 p.
4. BEDNARSKIS, L., PAUPA, V., u.c. Finansu pārskatu analīze. Latvijas Universitāte, 104 lpp.
5. BRAGG, S. M., Financial analysis: a Controller`s Guidde. Hoboken, New Jersy, John Wiley &Sons,Inc., 2007. 416 p
6. FABOZZI, F. J., Financial management & analysis. Hoboken, New Jersy, John Wiley &Sons,Inc., 2003., 440 p
7. GOKUL, SINHA., Financial statement analysis. New Delhi: PHI Learning Private Limited, 2009., 617 p
8. HELFERT, E. A., Financial Analysis: Tools and tehniques. The MeGraw–Hill Comapnies, 2001., 485 p
9. HIGGINS, R., C., Analysis for financial management. New York McGraw–Hill Irwin, 2007. 8th ed., 432 p.
10. HOFS, K.G., MARINSKA, K., Biznesa ekonomika. Rīga: Jāņa rozes apgāds, tulkojums no norvēģu val., 2002. 560 lpp.
11. JANUŠKA, M., Firmas finansiāli ekonomiskā stāvokļa analīzes metodika. Praktisks pamatlīdzeklis. Rīga: INOVĀCIJA, 2002. 40 lpp.
12. KUDINSKA, M., Kreditēšana. Rīga: Latvijas komercbanku asociācijas konsultāciju un mācību centrs, 2008. 128 lpp.
13. MARNEY, J.P., TARBERT, H., Corporate finance for Business. US by Oxford University Press Inc., New York, 2011., 480 p
14. MIETULE, I., LIEPIŅA, R., Bilances posteņu novērtēšanas un atzīšanas metodes finanšu grāmatvedībā un to ietekme uz likviditātes rādītājiem, Sociālo zinātņu žurnāls. Nr.1(3)., 2011., 204.– 215.lpp.
15. PAUPA, V., ŠNEIDERE, R., Uzdevumu krājums finanšu analīzē. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004. 42 lpp.
16. PETERSON, P. P., FABOZZI, F. J., Analysis of Financial Statements. Hoboken, New Jersy, John Wiley &Sons,Inc., 2006., 285 p
17. RURĀNE, M., Finanšu menedžments. Rīga: Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, 2005. 384 lpp.
18. RURĀNE, M., Finanšu pārvaldība. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2001. 288 lpp.
19. RURĀNE, M., Uzņēmuma finanšu vadība. Rīga: Turības mācību centrs, 1997. 256 lpp.
20. SAKSONOVA, S., Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes. Rīga: Merkūrijs LAT, 246 lpp.
21. ŠNEIDERE, R., Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātspējas prognozēšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009.
22. ZARIŅA, V., STRĒLE, I., Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009.
23. БАНК, В. Р., БАНК, С. В. Финансовый анализ. Учебное пособие. Москва: Издательство Проспект, 2006, 345 стр.
24. БОЧАРОВ, В. В. Финансовый анализ. Краткий курс, 2–ое издание. Санкт – Петербург: Питер, 2009, 240 стр.
25. ВАН ХОРН., Дж. К. Основы управления финаисами. Перевод с английского. Москва: Финансы и статистика, 2003, 800 стр.
26. ВАСИЛЬЕВА, Л.С., ПЕТРОВСКАЯ, М.В., Финансовый анализ. Москва: КНОРУС, 2006, 544 стр.
27. КОВАЛЕВ, В.В., Финансовый анализ: методы и процедуры. Москва: Финансы и статистика, 2002, 560 стр.
28. НОВАШИНА, Т. С., КАРПУНИН, В. И. и др. Финансовый анализ. Москва: Московская финансово – промышленная академия, 2005, 192 стр.
29. ШИРЕНБЕК, Х., Экономика предприятия. Санкт – Петербург: Питер, перевод с немецкого, 2005, 850 стр.
Cover for UZŅĒMUMA FINANŠU ANALĪZE.  TEORIJA UN PRAKTISKĀ  PIELIETOŠANA

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978–9984–44–245–7
Publication date (01)
2020-03-23