Statistiskās metodes ekonomikā

Andris PELŠS

Mācību līdzeklī tiek apskatītas aprakstošās statistikas  metodes: grupēšana, sadalījumu grafiskā attēlošana, raksturotāju aprēķināšana, secinošās statistikas metodes: hipotēžu pārbaude, dispersijas analīze, korelācijas un regresijas analīze.

Darbā ir iekļauta nodaļa par varbūtības teorijas pamatiem, teorētiskajiem sadalījumiem un izlases metodi tādā apjomā, lai varētu izprast statistisko secinājumu veikšanas būtību.

Mācību līdzeklis ir paredzēts RTA studentiem studiju kursu “Statistika 1” un “Statistika ekonomikā” apguvei, bet to var izmantot arī citos studiju kursos saistīto tēmu apguvei un statistiskās pētniecības metožu izzināšanai.

Downloads

Download data is not yet available.
1. Arhipova, I., Bāliņa, S. (2003). Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel: mācību līdzeklis. Rīga: Datorzinību Centrs. 349 lpp.
2. Goša, Z. (2003). Statistika. Rīga: SIA" Izglītības soļi". 334 lpp.
3. Guļevska, D. (atb.red.). (1987). Latviešu valodas vārdnīca: A-Ž. Rīga: Avots. 883 lpp.
4. Krastiņš, O. (1998). Statistika un ekonometrija : mācību grāmata augstskolām. Rīga: LR Valsts statistikas komiteja. 436 lpp.
5. Krastiņš, O., Ciemiņa, I. (2003). Statistika. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde. 267 lpp.
6. Lapin, Lawrence L. (1993). Statistics for Modern Business Decisions (6th ed.) [n.d.]: The Dryden Press.1265 p.
7. Lasmanis, A. (1999). Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas pētijumos. Rīga: Mācību apgāds NT. 190 lpp.
8. Liepa, I. (1974). Biometrija : mācību līdzeklis augstskolu studentiem. Rīga: Zvaigzne. 336 lpp.
9. McConnell, C., Brue, S. (1996). Economics: principles, problems, and policies. (13th ed.) New York: McGraw-Hill, Inc. 894 p.
10. Moore, D. (2003). The basic practice of statistics. (3d ed.) New York: W.H.Freeman and Company. 691 p.
11. Orlovska, A. (2012). Statistika. Rīga: RTU Izdevniecība, (RTU). 191 lpp.
12. Raščevska, M., Kristapsone, S. (2000). Statistika psiholoģijas pētījumos: eksperimentāla mācību grāmata psiholoģijas spec. studentiem. Rīga: Izglītības soļi. 356 lpp.
13. Revina, I. (2002). Ekonometrija: mācību līdzeklis . I. Rīga: Latvijas Universitāte. 270 lpp.
14. Дэвид М. Левин [и др.]; [Пер. с англ. Д. А. Клюшина]. (2005). Статистика для менеджеров с использованием Microsoft Excel. (4-е изд. ) М. [и др.]: Вильямс, (ГПП Печ. Двор). 1310 с.
Cover for Statistiskās metodes ekonomikā

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-9984-44-241-9
Publication date (01)
2020-04-14