5 gadu jubilejas profesionālā maģistra studiju programmas "Dizains" maģistra darbu katalogs

Dizainere un maketētāja: Elva KĀJIŅA, Atbildīgā par izdevumu: Diāna APELE

Šodien dizains pasaulē primāri ir domāšanas un rīcības veids, kura mērķis ir darīt cilvēka dzīvi labāku, kalpojot ne tikai indivīda, bet arī visas sabiedrības vajadzībām. Dizains ir starpdisciplināra darbības forma un sabiedrības domāšanas rīks.

Kopš 2012./2013. studiju gada Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Izglītības, valodu un dizaina fakultātē (IVDF) studiju virziena "Mākslas" ietvaros tiek īstenota profesionālā maģistra studiju programma "Dizains", kuras mērķis ir pilnveidot studējošo izglītību, nodrošinot padziļinātu zināšanu, pētniecības iemaņu un prasmju attīstīšanu dizaina jomā un ar to saistītās starpnozarēs, kā arī sagatavošanu patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai, kas sekmē spēju plānot, īstenot un izvērtēt profesionālo darbību, orientē uz mūžizglītību un profesionālo izaugsmi.

Mērķa sasniegšanai tiek īstenoti vairāki uzdevumi:

1) nodrošināt studējošajiem teorētiskās zināšanas, izziņas un pētniecisko prasmju apguvi un individuālu lietošanu dizaina jomas problēmu risināšanai;

2) pilnveidot zināšanas un prasmes, kas apvieno māksliniecisko jaunradi, kultūras sociālās un ekonomiski teorētiskās zināšanas un praktiskās darba iemaņas un vadības prasmes atbilstoši darbībai dizaina jomā;

3) motivēt studējošos turpināt doktora līmeņa zinātniskās pētniecības studijas Latvijā vai ārzemēs.

Studiju procesā tiek apgūti studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu iepazīšanu nozares teorijā un praksē, pētniecību, jaunradi, projektu izstrādi, kā arī vadībzinības, pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi. Kā izvēles kursu moduļi maģistra programmā "Dizains" tiek piedāvāti: “Grafiskais dizains”, “Interjera dizains”, “Modes dizains”, “Vides (ainavu) dizains” un “Industriālais dizains”.

Maģistra darbs/projekts tiek izstrādāts dizaina jomā, kurā students ir specializējies. Studijas beidzot, tiek iegūts profesionālais maģistra grāds dizainā. Studiju programmā plānotie studiju rezultāti atbilst Eiropas Augstākās izglītības telpas (Boloņas procesa) kvalifikāciju ietvarstruktūrai un Eiropas Savienības Mūžizglītības kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI 7. līmenis). Maģistra kompetences, ietverot bakalaura kompetences, tiek iegūtas zinātnē balstītās studijās, kuru būtiska sastāvdaļa ir pētnieciskais darbs un patstāvīgu atziņu un secinājumu veikšana. Zinātniskā darbība ir neatņemama RTA studiju sastāvdaļa, tajā piedalās akadēmiskais personāls un studējošie.

Maģistru izstrādātie pētījumi tiek prezentēti RTA rīkotajās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs: "Māksla un mūzika kultūras diskursā" (2012–2017) un "Sabiedrība. Integrācija. Izglītība", kā arī studentu ikgadējā zinātniskajā konferencē "Personība. Laiks. Komunikācija". Maģistranti ik gadu piedalās arī citu Latvijas augstskolu organizētajās konferencēs, piemēram, Daugavpils Universitātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē, Ekonomikas un Kultūras augstskolas zinātniskajā konferencē "Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse", starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Person. Color. Nature. Music" Daugavpilī, kā arī konferencēs aiz valsts robežām — Pleskavas Valsts universitātē (Krievija), Kauņas Lietišķo zinātņu universitātē (Lietuva), Tartu Dzīves zinātņu universitārē (Igaunija) u. c.

Pētnieciskā darbība tiek veikta arī projektu ietvaros, kur iepazīstot tehnoloģijas, tās tiek pielietotas dizaina produktu izstrādē. Tā, piemēram, lāzertehnoloģiju izmantošanu apģērba dizaina izstrādē pētīja I. Unzule un Z. Kačkāne, kas savus izstrādātos tērpus demonstrēja arī vairākās modes skatēs Lietuvā (modes skatē "Apkalbos" Kauņā, "Laiks un jautājums" Utenā) un dizaina festivālā Pleskavā (Krievija).

Pateicoties grafiskā dizaina kursa docētājai D. Apelei, maģistranti ir piedalījušies daudzās grafikas mākslas izstādēs RTA, Latgales Kultūrvēstures muzejā, Latgales vēstniecības "GORS" izstāžu telpā, Marka Rotko mākslas centrā Daugavpilī, Ludzas Novadpētniecības muzejā, Viļakas muzejā, Kauņas Lietišķo zinātņu universitātē (Lietuva), Pleskavas Valsts universitātē (Krievija) u.c.

Savukārt izstrādātie maģistra darbu projekti tiek demonstrēti izstādēs Rēzeknē, Daugavpilī, kā arī Latvijas Dizaineru savienības organizētajās ikgadējās izstādēs "Dizaina sala" Rīgā, kur darbi tiek arī vērtēti, nosakot nominācijas — vietu, lietu, saziņas un pētniecības kategorijās augstskolu grupā. Katru gadu RTA maģistru darbi ir labāko vidū.

Programmas akadēmiskais personāls ir zinošs un, sadarbībā ar maģistrantiem, pierāda savu profesionalitāti — pieņem izaicinājumus paši un rosina studējošos nepārtrauktai pilnveidei.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesionālā maģistra studiju programmas "Dizains" piecu gadu jubilejas katalogā apkopotas 29 absolventu maģistra darbu koncepcijas un atklāta daļa no katra projekta vizualizācijām. Katalogā minēti arī studiju programmas vadošie pedagogi un maģistra darbu vadītāji. Katalogā skatāmie darbi pārstāv grafiskā, interjera un modes dizaina apakšnozares.

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for 5 gadu jubilejas profesionālā maģistra studiju programmas "Dizains" maģistra darbu katalogs

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-9984-44-240-2
Publication date (01)
2020-04-30