Skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem praktiskās darbības pieredzes veidošanās speciālajā internātpamatskolā

Ilga PRUDŅIKOVA

Monogrāfijā „Skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem praktiskās darbības pieredzes veidošanās speciālajā internātpamatskolā” formulēta nepieciešamība pēc attieksmes maiņas pedagoģijā un sabiedrībā pret cilvēkiem ar speciālajām vajadzībām, stiprinot rūpes par praktiskās darbības apguves nodrošināšanu, kas pamato pētījuma aktualitāti. Pētījums ietver teoriju analīzi par pētāmo problēmu. Praktiskās darbības pieredzes dinamikas izvērtēšanai izmantota pedagoģiskā procesa novērošanas metode, ekspertvērtējuma metode, aptauja (vecāku), bērnu veikto darbu un to rezultātu izpēte un analīze, personīgās pedagoģiskās pieredzes refleksija.
Teoriju analīzes rezultātā atklātas pedagoģiskās likumības, kas sekmē praktiskās darbības pieredzes veidošanos skolēniem ar vidēji smagiem un smagiem attīstības traucējumiem, izstrādāts praktiskās darbības pieredzes veidošanās teorētiskais modelis, noteikti praktiskās darbības pieredzes veidošanās kritēriji un rādītāji, izveidots praktiskās darbības pieredzes veidošanās modelis speciālajā internātpamatskolā mācību priekšmeta “Mājturība un tehnoloģijas” tematā “Mājturība”. Empīriskā pētījuma rezultātā konstatēta pozitīva praktiskās darbības pieredzes veidošanās līmeņu dinamika, kas liecina par pētījumā iesaistīto skolēnu praktiskās darbības pieredzes izaugsmi.

Downloads

Download data is not yet available.
Izmantotās literatūras saraksts
1. Ainscow, M. (1995). Education for All: Making It Happen. The International Special
Education Congress, Birmingham, UK, 10 –13 April 1995 [skatīts. 2011.10.21.].
Pieejams: www.eenet.org.uk/resources/.../making_it_happen.doc
2. Ainscow, M. (2003). Using teacher development to foster inclusive classrooms. //
T. Booth, K. Nes, & M. Stromstad (Eds.), Developing inclusive teacher education.
London: RoutlendeFalmer. p.15 – 32.
3. Ainscow, M. (2004). Special needs through school improvement: school
improvement through special needs. // D. Mitchell (Eds.), Special educational
needs and inclusive education: major themes in education. Volume II Inclusive
education. New York: Routlende Falmer, p.265 – 279.
4. Altermans, K., Čaure, A. (1995). Bērns, mēs tev palīdzēsim to veikt pašam! Rīga:
Izglītība, 93 lpp.
5. Anspaks, J. Jans Amoss Komenskis: dzīves ceļš un pedagoģiskā jaunrade. Rīga: LU,
58 lpp.
6. Antoloģija, (1994). Pedagoģiskā doma Latvijā no 1890. g. līdz 1940. g. Rīga:
Zvaigzne 237 lpp.
7. Avotiņš, U., Prinkule, L., Upmale, L. (1981). Bērnu attīstība mācību un
audzināšanas procesā. Rīga: Zvaigzne, 140 lpp.
8. Baka, A., Grunevalds, K. (1998). Grāmata par aprūpi. D. Lapsas tulkojums, Rīga:
Preses nams, 327 lpp.
9. Baldiņš, A., Raževa, A. (2001). Skolas un ģimenes sadarbība. Rīga: Pētergailis,
81 lpp.
10. Balzamo D. (2009). The experiences of grade 6 science and technology learners of
experiential learning as method of instruction. Pretoria: University of Pretoria,
86 p.
11. Beļickis, I. (1997). Izglītības alternatīvās teorijas. Rīga: RaKa, 95 lpp.
12. Bethere, D. (2007). Izglītības programmu individualizācija bērniem ar speciālajām
vajadzībām. Liepāja: LiePA, 46 lpp.
13. Bēkons, F. (1989). Jaunais organons. (No latīņu un angļu val. tulk. B. Cīrule). Rīga:
Zvaigzne, 313 lpp.
14. Booth, T and Ainscow, M. (2002). Index for Inclusion: Developing learning and
participation in schools PDF Bristol: CSIE [skatīts. 2011.10.03.]. Pieejams:
http://www.csie.org.uk/publications
15. Broks, A. (2007). Science education as life experience for life. Proceedings of 6th
IOSTE Symposium for Central and Eastern Europe „Science and Technology
Education in Central and Eastern Europe: Past, Present and Future”, Siauliai,
Lithuania. Siauliai University Publishing House, p. 26 – 30.
16. Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development. Cambridge, MA:
Harvard University Press, 330 p.
17. Bruner, J. (1996). The Culture of Education. Cambridge, Masschusetts, London,
England: Harvard University Press, ix, 214 p.
18. Caune, J., Dzedons, A., Pētersons, L. (1999). Stratēģiskā vadīšana. Rīga: SIA
Kamene, 232 lpp.
19. Comer, J.R. (2002). Fundamentals of Abnormal Psychology: Third Edition. New –
York: Worth Publishers, 499 p.
171
20. Craig, G. J. & Baucum, D. (2002). Human Development. Upper Saddle River, NJ:
Prentice Hall, 736 p.
21. Čehlova, Z. (1995). Skolēnu izziņas aktivitāte mācību izziņas darbībā
/monogrāfija/. Rīga: LU, 200 lpp.
22. Čehlova, Z. (2002). Izziņas aktivitāte mācībās. Rīga: Raka, 136 lpp.
23. Černova, E. (2011). Spēles daudzveidīgais pedagoģiskais potenciāls. Sabiedrība,
integrācija, izglītība: starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, Rēzekne:
RA Izdevniecība, 52. –59. lpp.
24. Dauge, A. (1928). Audzināšanas ideāls un īstenība. – Cēsis, Rīga: J. Jēpes apg.
125 lpp.
25. Dewey, J. (1974). Experience and Education. New York: Collier Books, 91 p.
26. Drew, C. J., & Hardman, M. L. (2000). Mental retardation: A life cycle approach (7th
ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 429p.
27. Dēķens, K. (1919). Rokas grāmata pedagoģijā. Rīga: Izglītības kooperatīvs
„Kultūras balss”, 238 lpp.
28. Dzintere, D., Stangaine, I. (2005). Rotaļa – bērna dzīvesveids. Rīga: RaKa, 181 lpp.
29. Eglītis, I. (1974). Psihiatrija. Rīga: Zvaigzne, 323 lpp.
30. Elden, M., Levin, M. (1991). Cogenerative Learning: Getting started. New York:
Scholaric, 72 p.
31. Elkind, D. (1967) Piaget and Montesori. Harvard Educational Review, Fall N 37, p.
535 – 545.
32. Ericson, E. H. (1993). Childhood and Society, W.W. Norton& Company, publiced
1964, 447 p.
33. Florian, L. (2007) The SAGE Handbook of Special Education, British Library,
Cataloguing in Publication data, 580 p.
34. Florian, L. (2005). Inclusive practice: what, why and how? / Topping K. and
Maloney S.(Eds.) The Routledge/Falmer Reader in Inclusive Education, London:
Routledge/Falmer, p. 29 – 40.
35. Florian, L. (2008) Special or inclusive education: future trends. British Journal of
Special Education, 35(4), p. 202 – 208.
36. Fogiel, M. (1998). Staff of Research and Education Association. The Statistics
Problem Solver. USA: Research&education association, 1043 p.
37. Frank, L. (1972). Processes in Organisms// R.C. Smart and M.C. Smart. Readings in
Child Development and Relationships. New York: The Macmillan Company,
p.505 – 510.
38. Frederickson, N. and Cline, T. (2009). Special Educational needs, Inclusion and
Diversity. Second Edition. Reprinted 2010 UK by Ashford Colour Press Ltd,
Gosport, Hampshire, 652 p.
39. Freimanis, I. (2007). Ieskats speciālās skolas darbā. Rīga: RaKa, 271 lpp.
40. Friend, M. P. (2005). Special Education: Contemporary Perspectives for School
Professionals. Pearson Education. Inc., 594 p.
41. Friend, M.,Bursuck, W.D. (2002). Including students with special needs. A practical
Guide for Classroom Teachers. Boston: A Pearson Education Company, 547p
42. Fulans, M. (1999). Pārmaiņu spēki. Rīga: Zvaigzne ABC, 166 lpp.
43. Geske, A., Grīnfelds, A. (2006). Izglītības pētniecība. Rīga: LU Akadēmiskais
apgāds, 261 lpp.
44. Griffin, C., Holford, J., Jarvis, P. (2003). The Theory & Practice of Learning. London,
Kogan Page, 198 p.
172
45. Grunevalds, K. (2003). Dzīves apstākļu normalizēšana personām ar garīga
rakstura un citiem funkciju traucējumiem. Teorētisks pamatojums un praktiska
pieredze. Madonas poligrāfists "Velku fonds", 94 lpp.
46. Gudjons, H. (1998). Pedagogijas pamatatziņas. Rīga: Zvaigzne ABC, 394 lpp.
47. Harvey, L., Green, D. (1993). Defining Quality. Assessment and Evaluation in Higher
Education, Vol 18 No. 1, p. 9 –35.
48. Hedegaard, M. (1984). Three Essays Abot How the Child Becomes Conceptually
related to the World. Aarhus: Institute of psychology, University of Aarhus, 135 p.
49. Hēgelis, G. V. F. (1981). Filozofijas zinātņu enciklopēdija. Rīga: Zvaigzne, 118 lpp.
50. Hibnere, V. (1998). Bērna vizuālā darbība. Rīga: RaKa, 198 lpp.
51. Honey, P. and Mumford, A. (1992). The Manual of Learning Styles. Peter Honey
Publications, 3Rev Ed edition, 94 p.
52. Iliško, D. (1999). Efektīva mācību vide// Skolotājs, Nr.5., 7. lpp.
53. Itard, J. M. G. (1802 ). An historical account of the discovery and education of a
savage man, or: of the first developments, physical and moral, of the young savage
caught in the woods near Aveyron in the year 1798, 148 p. [skatīts. 2011.10.21.].
Pieejams: www.books.google.com
54. Karule, A. (1977). Mācīšanas individualizācija un tās didaktiskie pamatnosacījumi.
Rīga: Zvaigzne, 104 lpp.
55. Koķe, T. (1998). Sadarbība, ne sacensība. Grigules, L. Silovas, I red. Mācīsimies
sadarboties. Rīga: Mācību grāmata, 62. – 63. lpp.
56. Koķe, T. (2003). Nepārtraukta izglītība: galvenie uzdevumi un to īstenošana//
Nepārtrauktas izglītības sociāli pedagoģiskie aspekti, Izglītības soļi, Rīga, 4. –
17.lpp.
57. Kolb, D (1984). Experiential learning: experience as the source of learning and
development. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall. xiii, 256 p.
58. Komenskis, J. A. (1992). Lielā didaktika. Rīga: Zvaigzne, 232 lpp.
59. Korniljevs, I., Lubkins, G., Lubkina, V. (2010). Using the Information Technologies
for Integration Problems of Persons with Disabilities. Sabiedrība, integrācija,
izglītība: starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, Rēzekne: RA
Izdevniecība, 444. – 452. lpp.
60. Kravalis, J. (1996). Latvijas speciālās skolas. Rīga: Apgāds „Mācību grāmata”,
143 lpp.
61. Kroplijs, A., Raščevska, M. (2004). Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās
zinātnēs. Rīga: RaKa, 178 lpp.
62. Kugelmass, J. W. (2007). Constructivist views of learning: implications for inclusive
education In. Florian, L. (ed.) The SAGE Handbook of Special Education. London:
SAGE Publication, p. 272 – 279.
63. Kushlick, A. and Blunden, R. (1974). The epidemiology of mental subnormality, in
A.M. Clarke and A.D.B. Clarke (eds), Mental Deficiency, 3rd edn.London: Methuen,
p. 31–81.
64. Kūle, M., Kūlis, R. (1998). Filozofija. Rīga: Zvaigzne ABC, 656 lpp.
65. Lasmanis, A. (1999). Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un
psiholoģijas pētījumos. Rīga: Mācību apgāds NT, 190 lpp.
66. Lasmanis, A. (2002). Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un
psiholoģijas pētījumos. SPSS. 1. grāmata, SIA “Izglītības soļi”, 236 lpp.
67. Lasmanis, A. (2003). Māksla apstrādāt datus: pirmie soļi (1. Burtnīca). Rīga: P&K,
32 lpp.
173
68. Lieģeniece, D. (1998). Mijiedarbība. Grigules, L. Silovas, I redakcijā. Mācīsimies
sadarboties. Rīga: Mācību grāmata, 9. –12. lpp.
69. Lieģeniece, D. (1999). Kopveseluma pieeja audzināšanā. Rīga: RaKa, 261 lpp.
70. Lieģeniece, D., Nazarova, I. (1999). Veseluma pieeja valodas apguvē. Rīga: RaKa,
112 lpp.
71. Liepiņa, S. (2008). Speciālā psiholoģija. Rīga: RaKa, 397 lpp.
72. Loks, Dž. (1977). Eseja par cilvēka sapratni. Rīga: Zvaigzne, 125 lpp.
73. Ļāščenko, A. Druzika, L. (2004). Humānas un efektīvas skolas veidošana. Rīga:
RaKa, 195 lpp.
74. Ļubļinska, A. (1979). Bērnu psiholoģija. Rīga: Zvaigzne, 383 lpp.
75. Maļicka, J. (2004). Piederības izjūta un mācību motivācija. Rīga: Raka. 129 lpp.
76. Maslo, E. (2003). Mācīšanās spēju pilnveide. – Rīga: RaKa, 192 lpp.
77. Maslo, I. (1995). Skolas pedagoģiskā procesa diferenciācija un individualizācija.
Rīga: RaKa 172 lpp.
78. Mason, M., Reiser, R. (2000). Altogether Better: From Special Needs to Equality
inEducation. London: Comic Relief.
79. Maslow, A. H. (1943 /2000). A Theory of Human Motivation Bacon [skatīts.
2011.03.13.]. Pieejams:http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm
80. Maslow, A. H.(1954/ 1987 (3rd Ed. New York: Harper & Row, 1987). Motivation
and personality. New York: Harper & Brothers, 411 p.
81. Mārtinsone, K. (sast.), (2011). Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Rīga:
RaKa. 284 lpp.
82. McClelland, DC. (1985). Human motivation. Glenview, III.: Scott, Foresman, 640 p.
83. Meikšāne, Dz. (1998). Psiholoģija mums pašiem. Rīga: RaKa, 166 lpp.
84. Meikšāne, Dz., Plotnieks, I. (1998). Personības pašizjūta un identitāte. SIA Mācību
apgāds NT, 202 lpp.
85. Millan, J. (2004). Educational Research: Fundamentals for the Consumer. Boston,
MA: Allyn and Bacon [skatīts. 2011.10.13.].
Pieejams:www.ablongman.com/mcmillan4e
86. Montessori, M. (2010). The Montessori Method, Publ. Schocken, 416 p.
87. Montessori, M.(1986). Discovery of the Child, Publ. Ballantine Books, 352 p.
88. Nīmante, D. (2006). Kas ir iekļaujoša izglītība? // Iekļaujoša skola iekļaujošā
sabiedrībā. Projekta „Vienādas iespējas visiem jeb kā mazināt sociālo atstumtību
jauniešu vidū” pieredzes materiāls, Riga, IAC
89. Nīmante, D.(2008). Vēlreiz par iekļaujošu izglītību// Skolotājs, Nr. 1, 59. –64.lpp.
90. Nīmante, D. (1998). Speciālās izglītības laboratorija sākumskolas un pamatskolas
skolotājiem. Rīga: „Patnis”, Sorosa fonds Latvija. Conclusions and
recommendations of the 48th session of the ICE [skatīts. 2009.10.18.]. Pieejams:
www.ibe.unesco.org.
91. Nīmante, D. (2007). Iekļaušanās iespējas vispārizglītojošā Latvijas skolā bērniem
ar speciālām un īpašām vajadzībām. Latvijas Universitātes raksti, 715. sējums,
Pedagoģija un skolotāju izglītība, 101. – 114. lpp.
92. Nyborg, M. (1993). Pedagogy. The study of how to provide optimum conditions of
learning for persons who may differ widely in pre‐requisites for learning.
Haugesund: Nordisk undervisningsforlag, 499 p.
93. Ņikiforovs, O. (2007). Psiholoģija – pedagogam, Rīga: SIA Izglītības soļi, 368. lpp.
94. Okolo, C., Ferretti, R., & Cavalier, A. (1991). Electronic networks and instructional
activities for students with learning disabilities. TAM Newsletter, 6(3), p. 10 –11.
174
95. Papalia, D., Olds, S., Feldman, R. (1998). Human Development. 7 –th Edition. USA:
McGraw‐ Hill. 752 p.
96. Piažē, Ž. (2002). Bērna intelektuālā attīstība. Rīga: Pētergailis, 318 lpp.
97. Plotnieks, I. (1988). Psihololoģija ģimenē. Rīga: Zvaigzne, 172 lpp.
98. Porter, J. (2005). Severe learning difficulties. In: Lewis A, Norwich. B. Special
teaching for special children? Open University press, p.53 –66.
99. Praude, V., Beļčikovs, J. (2001). Menedžments: teorija un prakse. 2. izd. – Rīga:
Vaidelote, 508 lpp.
100. Prets, D. (2000). Izglītības programmu pilnveide. Pedagoga rokasgrāmata. Rīga:
Zvaigzne ABC, 383 lpp.
101. Prudņikova, I. (2004). Montesori pedagoģija ikdienā. Rīga: RaKa, 180 lpp.
102. Prudņikova, I, Ušča, S., Vīgante, R. (2010). Latvijas esošās pieredzes izvērtēšana no
iekļaujošās izglītības pausto vērtību viedokļa. Izglītības reforma vispārizglītojošā
skolā: Izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas. 2009. gada zinātnisko
rakstu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība, 63. – 75. lpp [skatīts. 2011.10.13.].
Pieejams: http://www.ru.lv
103. Raituma, I. (2009). Skolas iekšējās un ārējās vides mijiedarbība. Rīga: RaKa,
122 lpp.
104. Rogers, C. R. (1994). Freedom to Learn: A View of What Education Might Become.
Columbus: CE. Merrill Publishing, publiced 1969, x, 358 p.
105. Roulzs, M. (2006). Skola visiem: Kāpēc un kā? // Iekļaujoša skola iekļaujošā
sabiedrībā / red. A. Tūna. – Rīga: IAC
106. Rozenfelde, M. (2008). Bērns ar attīstības problēmām vispārējās izglītības iestādē.
Rēzekne: RA Izdevniecība, 89 lpp.
107. Rubana, I. M. (2004). Mācīties darot. Rīga: RaKa, 262 lpp.
108. Rubenis, A. (1994). Dzīve un kultūra Eiropā renesanses un reformācijas laikmetā.
Rīga: Zvaigzne ABC, 215 lpp.
109. Schaller, T. D. and Allison‐Bunneli, S., Educational Web Adventures Borun, M. and
Chambers, M. B. (2002). How Do You Like to Learn? Comparing User Prefences and
Visit Length of Educational Web Sites [skatīts. 2009.10.18.]. Pieejams:
http://www/eduweb.com/likelearn_abstract.html
110. Scheerenberger, R. C. (1983). A history of mental retardation. 1st Edn., PH
Brookes Pub. Co., Baltimore, 311 p.
111. Senge, P. (1990). The fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning
Organization, New York: Currency Doubleday, 371 p.
112. Snowman, J., Biehler, R. (2000). Psychology Applied to Teaching. Boston:
Houghton Mifflin Company, 570 p.
113. Smita, K., Strika, L. (1998). Mācīšanās traucējumi: no A līdz Z. Rīga: RaKa, 356 lpp.
114. Staris, A. (2000). Skolas un izglītība Rīgā, no sendienām līdz 1944. gadam.
Lielvārde: Lielvārds, 208 lpp.
115. Sternberg, R. J. (1985). Beyond IQ. New York: Cambridge University Press, 411 p.
116. Stūrītis, J. (1932). Palīgskola. Mazspējīgo bērnu skola. Rīga: Esperanto, 68 lpp.
117. Špona, A. (2001). Audzināšanas teorija un prakse. Rīga: RaKa, 162 lpp.
118. Špona, A. (2006). Audzināšanas process teorijā un praksē. Rīga: RaKa, 211 lpp.
119. Štāls, M. (1936). Mūsu dzīves pabērni, viņu audzināšana un mācīšana. Rīga: Valtera
un Rapas akc. sab. Izdevums, 451 lpp.
120. Šteinberga, A. (1994). Personības veidošanās pedagoģiskās un sociālā____________s problēmas.
Doktorantu ped. las. Rīga: LU, 12. – 13. lpp.
175
121. Šteinberga, A., Tunne, I. (1999). Jauniešu pašizjūta un vērtības. Rīga: Raka,
134 lpp.
122. Šūmane, I. (2001). Mācību vides veidošanās // Skolotājs – Nr. 6. 46. – 48. lpp.
123. Teivāns, E. (1994). Ievads speciālajā pedagoģijā. Rīga, Zvaigzne ABC, 24 lpp.
124. Tihomirova, I. (2010). Bērni ar īpašām vajadzībām vispārizglītojošā skolā. Teorija
praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā. 5.starptautiskā zinātniskā konference.
Rīga, RPIVA. 342. – 347. lpp.
125. Tiļļa, I. (2005). Sociālkultūras mācīšanās organizācijas sistēma. Rīga: Raka,
295 lpp.
126. Tūbele, S. (2002). Skolēna runas attīstības vērtēšana. Rīga: RaKa, 165 lpp.
127. Tūbele, S., Šteinberga, A. (2004). Ievads speciālajā pedagoģijā. Rīga: RaKa, 110 lpp.
128. Valbis, J. (2004). Skolēna personības attīstība – izglītības virsuzdevums. Rīga:
Zvaigzne ABC, 200 lpp.
129. Vedins, I. (2008). Zinātne un patiesība. Rīga: Avots. 702 lpp.
130. Vigotskis, Ļ. (2002). Domāšana un runa. R.: EVE, 392 lpp.
131. Villa, R. A., & Thousand, J. S. (2005). The rationales for creating and maintaining
inclusive schools. In R. Villa & J. Thousand (Eds.), Creating an inclusive school.
Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. p. 41. –
56.
132. Vīgante, R. (1998). Speciālo skolu C līmeņa skolēnu raksturojums un attīstība. Rīga:
N.I.M.S., 48 lpp.
133. Vīgante, R. (2007). Mācību sasniegumu vērtēšanas īpatnības skolēniem ar GAT.
Latvijas Universitātes raksti, 715. sējums, Pedagoģija un skolotāju izglītība. 120. –
132. lpp.
134. Vīgante, R. (2008). Speciālās izglītības programmu līmeņu diferenciācija un
integrācija. Sabiedrība, integrācija, izglītība: starptautiskās zinātniskās
konferences materiāli, Rēzekne: RA Izdevniecība, 313. – 323.lpp.
135. Vīgante, R. (2010). Skolēni ar GAT un valsts izglītības standarts. Latvijas
Universitātes raksti, 747. sējums, Pedagoģija un skolotāju izglītība, 8.–19. lpp.
136. Volkova, T., Vērdiņa, G., Pildava, J. (2001). Organizācijas un to vadīšana pārmaiņu
apstākļos. Rīga: Rasa ABC, 112 lpp.
137. Vorobjovs, A. (2002). Sociālā psiholoģija. Teorētiskie pamati. Rīga: SIA Izglītības
soļi, 340 lpp.
138. Whyte, W. F. (editor) (1991). Participatory Action Research. USA: Sage
Publications, 242 p.
139. Wolfensbergen, W. (1985) An overviev of social role valorization and some
reflections on elderly mentally retarded persons. //In Expanding systems of
service delivery for persons with developmental disabilities. – Baltimore, p.127 –
148.
140. Zamskis, H. (2007). Speciālās pedagoģijas vēsture. Rīga: RaKa, 326 lpp.
141. Zelmenis, V. (2000). Pedagoģijas pamati. Rīga: RaKa, 291 lpp.
142. Zuber – Skerrit, O. (1995). Models for action research. In: S. Pinchen, R. Passfield
(Ed.) Moving On: Creative Applications of Action Learning and Action Research.
Queensland, Australia: Action Research, Action Learning and Process
Management, p.3. – 29.
143. Žogla, I. (1997). Skolas pedagoģija. //Skolotājs Nr. 5; 8. –10. lpp.
144. Žogla, I. (2001). Didaktikas teorētiskie pamati. Rīga: Raka, 275 lpp.
145. Анастази, А., Урбина, С. (2007). Психологическое тестирование. 7‐е изд. СПб.:
Питер, 688 c.
176
146. Аникеева, Н. П. (1987). Восптание игрой. Москва: Просвещение, 144 с.
147. Арсеньев, А. С. (1993). Размышления о работе С. Л. Рубинштейна "Человек и
мир". //Вопросы философии. № 5. 130. – 143 c.
148. Бaбaнский, Ю. (1977). Oптимaтизaция процеcca обучения. Mockва: Haуka,
23. – 35 c.
149. Бешелев, С. Д., Гурвич, Ф. Г. (1973). Экспертные оценки. Москва: Наука, 154 с.
150. Божович, Л. И. (1995). Избранные психологические труды. Москва:
Международная педагогическая академия, 212 с.
151. Боровик, О.В. (2000). Развитие воображения. Москва: ООО «ЦГЛ «РОН»,
112 с.
152. Венгер, Л. А. (1987). Достижения в развитии исследований психологического
развития детей // Дошкольное воспитание. Но 11, 20. –35 c.
153. Выготский, Л.С (1966). Игра и ее роль в психологическом развитии ребенка:
вопросы психологии. Москва: Вопросы психологии № 6., 62. – 77 c.
154. Выготский, Л.С. (1991). Педагогическая психология. Москва: Педагогика,
479 c.
155. Выготский, Л.С. (1996). Проблема обучения и умственного развития в
школьном возрасте // Психологическая наука и образование. №4., 5 – 8 c.
156. Выготский, Л.С. (1995). Проблемы дефектологии. Москва: Просвещение,
527 с.
157. Выготский, Л.С. (2005). Психология развития человека. Москва: Изд‐во
Смысл; Изд‐во Эксмо, 1136 с.
158. Выготский, Л.С. (1983). Собрание сочинений в 6 томах. Т. 5: Основы
дефектологии. Москва: Педагогика, 366 с.
159. Газман, О. С. (1985.) Проблема формирования личности школьника в игре//
Педагогика и психология игры. Новосибирск, 14 – 28 с.
160. Гегель, Г. В. Ф. (1974). Энциклопедия философских наук в 3 тт. – Т.1. Наука
логики. Москва, 452 с.
161. Глозман, Ж. М. (2009). Нейропсихология детского возраста. Москва:
Академия, 272 c.
162. Давыдов, В. В. (1996). Понятие деятельности как основание исследований
научной школы Л.С. Выготского. // Вопросы психологии, № 5., 20 – 30 c.
163. Демор, Ж. (1909). Ненормальные дети и воспитание их в школе и дома. Пер.
д‐ра Р.Б. Певзнер/ Под ред. и с примеч.прив. – доц. Моск. ун‐та д‐ра мед. Г.И.
Россолимо. Москва: тип. Т – ва И.Д. Сытина, 371 с.
164. Дьюи Дж. (2000). Демократия и образование. Пер. с англ. Москва:
Педагогика‐Пресс, 384 c.
165. Дьюи, Д. (1997). Психология и педагогика мышления. Пер. с англ. Н. М.
Никольской. Москва: Совершенство, 208 с.
166. Замский, Х.С. (1980). История олигофренопедагогики. 2 изд. Москва:
Просвещение, 398 с.
167. Запорожeц, Д. Б., Эльконин, Д. Б (1965). Психология личности и
деятельности дошкольника. Москва: Просвещение, 295 с.
168. Запорожец, А. В. (1986). Избранные психологические труды: В 2‐х т, Т. II,
Москва: Педагогика, 296 c.
169. Исаев, Д. Н. (2007). Умственная отсталость у детей и подростков. Санкт‐
Петербург:Издательство: Речь, 391 c.
177
170. Коваленко, O. M. (2006). Коррекция нарушений письменной речи у учащихся
младших классов общеобразовательной школы. Санкт‐Петербург, Астрель,
АСТ, Транзиткнига, 160 с.
171. Козырева, Л. М. (2008). Развитие речи и памяти. Развивающие задания для
логопедических занятий. Москва: Академия Развития, 112 c.
172. Kpутeцкий, B. A. (1986). Психология. Mосква: Просвещение, 336 c.
173. Лебединская, К. С., Никольская,, О. С., Баенская, Е. Р. и др. (1989). Дети с
нарушениями общения. Москва: Просвещение, 92 с.
174. Леонтьев, А. Н. (1975). Деятельность. Сознание. Личность. Москва:
Издательство политической литературы, 304 с.
175. Леонтьев, А. Н. (1983). Избранные психологичеcкии произв., т. 2, Москва:
Педагогика, 320 c.
176. Леонтьев, A. H. (1972). Проблемы развития психики. Москва: Изд‐во МГУ,
510 – 536 c.
177. Леонтьев, А. Н. (1994). Философия психологии. Москва: Изд‐во МГУ, 287 с.
178. Лишин, О. В. (2003). Педагогическая психология воспитания. Москва: ИКЦ
Академкнига, 332 с.
179. Лурия, А. Р. (1975). Внимание и память. Москва: Изд‐во МГУ, 96 c.
180. Маллаев, Д. М., Омарова, П. О., Бажукова, O. A. ( 2009). Психология общения и
поведения умственно отсталого школьника. Санкт‐Петербург: Речь, 160 с.
181. Малофеев, Н. Н. (2003). Западная Европа: эволюция отношения общества и
государства к лицам с отклонениями в развитии. Москва: Издательство
«Экзамен», 256 с.
182. Малофеев, Н. Н. (2005) Западноевропейский опыт сопровождения учащихся с
особыми образовательными потребностями в условиях интегративного
обучения (по материалам Доклада Европейского агентства по развитию
специального образования), // Дефектология, №5 3 – 18 c.
183. Малофеев, Н. Н. (2005). O научных подходах к совершенствованию
специального образования в России. SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBA,
Starptautiskas zinātniskās konferences materiāli, Rēzekne: RA Izdevniecība,
196 – 200 c.
184. Малофеев, Н. Н., Шматко, Н. Д. (2008) Интеграция и специальные
образовательные учреждения необходимость перемен. // Дефектология,
№2, 86 – 94 c.
185. Маляревская, Е. Х. (1902). Отсталые дети. Доклад, чит. в "Родительском
кружке", Санкт‐Петербург: врачебно‐воспитат.заведение, 27с.
186. Певзнер, М. С. (1972). Клиническая характеристика детей с задержками
развития. //Дефектология. №3. 3 – 9 c.
187. Певзнер, М. С., Лебединская, К. С. (1979). Учащиеся вспомогательной школы
(клинико‐психологическое изучение), Москва: Педагогика, 232 с.
188. Первушина, О. Н. (1996). Общая психология: Методические указания. Москва:
Научно –учебный центр психологии, 90 с.
189. Петрова, В. Г. (1977). Развитие речи учащихся вспомогательной школы.
Москва: Педагогика, 200 с.
190. Пиаже, Ж. (1994). Избранные психологические труды. Москва:
Международная педагогическая академия, 680 c.
191. Пинский, Б. (1985). Коррекционно – воспитательное значение труда для
психического развития учащихся вспомогательной школы/ Науч. исслед.
Ин – т дефектологии Акад. пед. наук СССР. Москва: Педагогика, 128 с.
178
192. Платонов, К. К. ( 1982). Система психологии и теория отражения. Москва:
Наука, 309 с.
193. Подольский, А. И (2005). Психология развития. /Под ред. А. К. Болотовой и
О. Н. Молчановой. Москва: ЧеРо, 524 с.
194. Правдина – Винарская, Е. Н. (1957). Неврологическая характеристика
синдрома олигофрении. Опыт исследования учащихся вспомогательной
школы. Москва: Издат. Академии Педагогических наук РСФСР, 208 с.
195. Пузанов, Б. П., Коняева, Н. П., Горскин, Б. Б. и др.; Под ред. Пузанова, Б. П.
(2001). Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития:
Олигофренопедагогика. Москва: Издательский центр «Академия», 272 с.
196. Рабардель, П. (1999). Люди и технологии. Когнитивный подход к анализу
современных инструментов. Москва: Институт Психологии РАН, 264 с.
197. Рубинштейн, С. Л. (1973). Проблемы общей психологии. Москва: Педагогика,
416 с.
198. Рубинштейн, С. Я. (1986). Психология умственно отсталого школьника. 3 – е
изд., перераб. и доп. Москва: Просвещение, 192 с.
199. Слепович, Е. С. (1990). Игровая деятельность дошкольников с ЗПР. Москва:
Педагогика, 94 c.
200. Соловьев, И. М. (1966). Психология познавательной деятельности
нормальных и аномальных детей. Москва: Просвещение, 22с.
201. Сухарева, Г.Е. (1974). Лекции по психиатрии детского возраста. Избр. главы.
Москва: Медицина, 320 с.
202. Унт, И. Э. (1990). Индивидуализация и дифференциация обучения. Москва:
Педагогика, 192 с.
203. Уорд, А.Д. ( 1995). Новый взгляд. Задержка в психическом развитии: правовое
регулирование. Тарту: Tartu University Press, 245 с.
204. Цируль, К. (1890). Ручной труд в народной школе. Москва, 31 с.
205. Шиф, Ж. И. (1965). Психологические вопросы обучения и воспитания
аномальных детей. Москва: Просвещение, 139 – 153 c.
206. Шиф, Ж. И. (1985). Развитие научных понятий у школьников. Москва:
Педагогика, 80 с.
207. Эльконин, Д. Б (1989). Избранные психологические труды. Москва:
Педагогика, 560 с.
208. Эльконин, Д. Б (1978). Психология игры. Москва: Педагогика, 303 с.
209. Эриксон, Э. (1996). Детство и общество. СПб.: Ленато, ACT, Фонд
„Университетская книга”, 592 с.
210. Якиманская, И. С. (1996). Личностно‐ориентированное обучение в
современной школе. Москва: Сентябрь, 96 с.
211. Яковлева, Е. Л. (1997). Психология развития творческого потенциала
личности. Москва: Флинта, 287 с.
212. Ястребицкая, А. Л. (1978). Западная Европа XI ‐ XIII веков. Москва: Искусство,
175 с.
Normatīvie akti
213. American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD)
[tiešsaite] [skatīts 2011.11.11.]. Pieejams:
www.aaidd.org/content_2383.cfm?navID=2
179
214. ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (2010) [skatīts 2011.21.01.].
215. ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija (1948) [skatīts 2011.21.01.].
216. Bērnu tiesību aizsardzības likums (1998). [skatīts 2009.10.18.]. Pieejams:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=49096
217. Camphill movement [tiešsaite] [skatīts 2009.10.18.]. Pieejams:
www.camphill.org/
218. Dokuments Nr. 2009 –D‐619‐lv‐3. ( 2009) „Skolēnu ar īpašām vajadzībām
integrēšana Eiropas Skolās” [skatīts 2011.10.18.]. Pieejams:
http://www.eursc.eu/fichiers/contenu_fichiers1/1350/2009‐D‐619‐lv‐3.pdf
219. Grozījumi Vispārējās izglītības likumā, 01.07.2011. likums. (Stājas spēkā
03.08.2011). [skatīts 2011.09.10.]. Pieejams:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=233299
220. Grozījumi Vispārējās izglītības likumā, 16.06.2009. likums. (Stājas spēkā
01.07.2009.) [skatīts 2010.09.14.]. Pieejams:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=193830&from=off
221. Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All (2005). [skatīts
2011.10.12.]. Pieejams:
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001402/140224e.pdf
222. ICD‐10 (1991). Mental and behavioral disorders (including disorders of
psychological development), clinical descriptions and diagnostic guidelines. In:
Tenth revision of the international classification of diseases. Geneva: World Health
Organization [skatīts 2010.10.18.]. Pieejams:
http://www.who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdf
223. Īpašais Eiropas ombuda ziņojums Eiropas Parlamentam, balstoties uz ieteikuma
projektu Eiropas Komisijai sūdzības 1391/2002/JMA lietā [skatīts 2011.08.16.].
Pieejams:
http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/specialreport.faces/lv/385/html.
bookmark;jsessionid=3A20F0606245BA1224D2C51DA833D9CE
224. Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007 – 2013. gadam (2006). [skatīts.
2011.08.25.]. Pieejams: (http://izm.izm.gov.lv/normativie‐akti/politikasplanosana/
1016.html).
225. Izglītības likums (1998). [skatīts 2012.01.02.]. Pieejams:
http://www.likumi.lv/doc. php?id=50759
226. IZM rīkojums Nr. 389 (2009). Speciālās pamatizglītības programmas
izglītojamajiem ar smagiem GAT vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem
paraugs [skatīts 2011.09.15.]. Pieejams: http://izm.izm.gov.lv/upload_file/389‐
programm.pdf#page=63
227. IZM Statistikas un analīzes nodaļas dati [skatīts 2011.12.14.]. Pieejams:
http://izm.izm.gov.lv/registri‐statistika/statistika‐vispareja/6281.html
228. Konvencija par bērnu tiesībām (1998). [skatīts 2011.10.03.]. Pieejams:
www.humanrights.lv
229. Konvencija par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu
(2005), ("LV", 83 (3659), 24.05.2007.) [stājas spēkā 06.10.2007.] [skatīts
2011.12.03.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=220952
230. Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (2010). [skatīts 2011.10.08.].
Pieejams:
http://www.lm.gov.lv/upload/sabiedribas_lidzdaliba/konvencija_par_personu_a
r_invaliditati_tiesibam.pdf
180
231. Latvijas cilvēktiesību centrs [skatīts 2011.10.21.]. Pieejams:
http://www.humanrights.org.lv
232. Latvijas Stratēģiskās attīstības plāns 2010. – 2013. gadam (Akceptēšanas datums:
09.04.2010) [skatīts 2011.01.18.]. Pieejams:
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3338
233. Likums "Latvijas Republikas Satversme", stājas spēkā 07.11.1922., (aktuālā
redakcija: 02.11.2010) [skatīts 2011.07.14.]. Pieejams:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=57980
234. LR MK noteikumi nr. 579 „Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši speciālajām vajadzībām” (2003).
[skatīts 2011.07.04.]. Pieejams: www.humanrights.lv
235. Metodiskie ieteikumi izglītojamajiem ar smagiem GAT vai vairākiem smagiem
attīstības traucējumiem [skatīts 2011.10.21.]. Pieejams:
http://visc.gov.lv/saturs/specizgl/macpr_programmas.shtml
236. MK noteikumi Nr. 1027 "Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un
pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem" (2006), ar grozījumiem [skatīts
2011.10.20.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407&from=off
237. MK noteikumi Nr. 564 „Noteikumi par Latvijas Nacionālo plānu 2007. ‐ 2013.
gadam” (2006). [skatīts 2011.09.04.]. Pieejams: www.likumi.lv
238. MK noteikumi Nr. 820 (2010). "Kārtība, kādā izglītojamo uzņem internātskolā,
speciālajā izglītības iestādē un speciālajā pirmsskolas izglītības grupā, kā arī
atskaita no speciālās izglītības iestādes un speciālās pirmsskolas izglītības grupas"
[skatīts 2011.10.21.]. Pieejams: www.likumi.lv/doc.php?id=216078
239. MK noteikumi Nr.221 „Kritēriji un kārtība, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir
speciālās izglītības attīstības centra statusu”(2003). ("LV", 66 (2831), 06.05.2003.)
[skatīts 2012.01.02.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=74483
240. MK rīkojumā Nr. 120 Par pārskatu sniegšanu par Latvijas Nacionālajā attīstības
plānā 2007. ‐ 2013. gadam noteikto uzdevumu īstenošanu” (2008). [skatīts
2011.10.04.]. Pieejams: www.likumi.lv
241. Organisation of the education system in Latvia 2009/2010 [skatīts 2010.10.20.].
Pieejams: eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/.../LV_LV.pdf –
242. Pasaules Veselības organizācija [tiešsaite] (World Health Orgazation) [skatīts
2011.11.04.]. Pieejams: http://www.who.int/en/
243. Review of the Present Situation of Special Education (1988). ED – 88 /ws/ 38. –
Unesco, 150pp.
244. Speciālās izglītības attīstības koncepcija. Latvijas speciālās izglītības
pamatnostādnes (1997). Rīkojums Nr. 388, 30.05.1997, R.: IZM, 14 lpp. (Datora
salikums)
245. Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar smagiem GAT vai
vairākiem smagiem attīstības traucējumiem paraugs (2009). [skatīts
2011.09.04.]. Pieejams: izm.izm.gov.lv/upload_file/389‐programm.pdf
246. Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar smagiem GAT paraugs
(programmas kods 21015911) [skatīts 2011.01.04.]. Pieejams:
http://visc.gov.lv/saturs/specizgl/programmas.shtml
247. The European Agency for Development in Special Needs Education ereports
[skatīts 2010.11.02.]. Pieejams: http://www.europeanagency.
org/publications/ereports
181
248. The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education
(1995). [skatīts 2011.11.02.]. Pieejams: http://www.european‐agency.org/aboutus/
european‐key‐documents/salamanca‐statement‐and‐framework.pdf
249. Vispārējās izglītības likums (1999): 49. p. [skatīts 2011.07.04.]. Pieejams:
www.ndg.lv/latvian/.../Visparejas%20izglitibas%20likums.doc
250. Vispārējās izglītības likums. Grozījumi Vispārējās izglītības likumā 01.07.2011
[skatīts 2011.08.14.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=233299
251. WHO World Report on Disability (2011). [skatīts 2011.11.04.]. Pieejams:
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240685215_eng.pdf__
Cover for Skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem praktiskās darbības pieredzes veidošanās speciālajā internātpamatskolā

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978‐9984‐44‐251‐8
Publication date (01)
2021-03-03