Mūsdienu personības teorijas. Mācību līdzeklis

Ēriks KALVĀNS

Anotācija

Šis mācību līdzeklis ir izveidots, izmantojot dažādu personības psiholoģijas virzienu teorētiķu atziņas par personību. Analizējot pieejamo teorētisko materiālu par personības būtību, iespējams secināt, ka psiholoģijā neeksistē viennozīmīgs vispārpieņemts personības definējums. Neskatoties uz to, ka pastāv daudz personības koncepciju, nav nostabilizējies personības struktūras traktējuma konceptuālais aparāts, neeksistē vienots metodisks instrumentārijs personības empīriskajā izpētē. Šajā metodiskajā līdzeklī ir dots psihodinamiskā, humānistiskā, dispozicionālā, kognitīvā, bihevioristiskā un darbības virzienu personības traktējums un aprakstīti personības modeļi. Minētie virzieni atšķiras pēc savām konceptuālajām nostādnēm un nereti analizē pretrunīgas atziņas par personību, tās uzvedību motivējošiem spēkiem un personības rīcības brīvību. Daudzi mūsdienu pētījumi ir veltīti personības attīstību un uzvedību ietekmējošo objektīvo un subjektīvo faktoru izpētei – šo pētījumu rezultāti ir iekļauti vairākās šajā mācību līdzeklī atspoguļotajās teorijās. Šis mācību līdzeklis ir paredzēts studentiem, kuri apgūst personības psiholoģijas, vispārīgās psiholoģijas, attīstības psiholoģijas un sociālās psiholoģijas studiju kursus. Tas ir ieteicams pedagoģijas, tiesību, vadības zinības, kā arī inženierzinātnes studējošajiem kā palīglīdzeklis psiholoģijas studiju kursā.

Downloads

Download data is not yet available.
1. Ābele, A. (2000) Vispārīgā psiholoģija. R.: SPA.
2. Adler, A. (1956). The individual psychology of Alfred Adler: A systematic presentation of selection from his writings. H.L. & R.R. Ansbacher (Eds.). New York: Basic Books.
3. Allport, G.W. (1968). The person in psychology: Selected essays. Boston: Beacon Press.
4. Bandura, A. (1988). Self regulatoin of motivation and action through goal systems. Hillsdale, Nj: Erlbaum.
5. Bandura, A. (1982). Self efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, 37, 122– 147.
https://doi.org/10.1037/0003-066X.37.2.122
6. Bandura, A. (1971). Social – learning theory. New York: General Learning Press, pp. 1–46.
7. Cattel, R.B. (1965). The scientific analysis of personality. Baltimore: Penguin Book.
8. Craik, K.H. (2011). Personality research methods: An historical perspective. Journal of Personality, 54, 19–51.
9. Doudet, A.R. (2011). Glossary for Psychology. NY: Worth Publishers.
10. Evans, R.I. (2011). Gordon Allport: The man and his ideas. New York: Dutton.
11. Eysenck, H.J. (1982). Personality, genetics and behavior. New York: Praeger.
12. Eysenck, H.J. (1970). The structure of human Personality (3 rd. ed.). London: Methuen.
13. Freud, S. (1961). The ego and the id. In standart edition. London: Hogarth.
14. Friedman, H. (2008). Humanistic and positive psychology: The methodological and epistemological divide. The Humanistic Psychologist, 36 (2), 113–126.
https://doi.org/10.1080/08873260802111036
15. Fromm, E. (1956). Escape from freedom). New York: Avon.
16. Hergenhahn, B.R., Matthew, H. (2011). An Introduction to Theories of Personality. Prentice Hall.
17. Horney, K. (1950). Neurosis and human growth. The struggle toward self - realization.New York: Norton.
18. Jungs, K. (1993). Psiholoģiskie tipi. R.: Zvaigzne.
19. Jung, C.G. (1969). The structure of the psyche. In The collected works of C.G. Jung (Vol. 6). Princeton, NJ: Princeton University Press.
20. Karpova, Ā. (1997). Personība. Teorijas un to radītāji. R.: Zvaigzne.
21. Maslow, A. (1987). Motivation and personality (3rd ed.). New York: Harper and Row.
22. Previn, L. (2013). A brief history of modern personality theory. New York: Guilford.
23. Reņģe, V. (2004). Psiholiģija. R.: Zvaigzne ABC.
24. Rogers, C. (1962). The Interpersonal Relationship: The Core of Guidance. Harvard Educational Review, 32, 4.
25. Rogers, C. (1961). On becoming a Person. Boston: Houghton Mittin.
26. Rotter, J.B. (1989). Internal versus external control of reinforcement: A case history of a variable. American Psychologist, 45, 489–493.
https://doi.org/10.1037/0003-066X.45.4.489
27. Rotter, J.B. (1982). The development and applications of social learning theory: Selected papers. New York: Praeger.
28. Ryckman, R.M. (2008). Theories of Personality. Belmint Thomson Higher Education.
29. Skinner, B.F. (1979). The shapping of behaviorist. New York: Knopf.
30. Skinner, B.F. (1974). About behaviorism. Neurosis and human growth. New York: Knopf.
31. Vorobjovs, A. (2002). Sociālā psihologija. R.: Izglītības soļi.
32. Vorobjovs, A. (2000). Vispārīga psihologija. R.: Izglītības soļi, 2000.
33. Vorobjovs, A. (1998). Psiholoģijas vēsture. R.: Zvaigzne.
34. Клонингер, С. (2003). Теория личности. Спб.: Питер.
35. Леонтьев, А.Н. (1975). Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 304 с.
36. Маслоу, А. (1999). Мотивация и личность. Спб.: Евразия, 478 с.
37. Реан, А. (2004). Психология личности: социализация, поведение, общение. М.: ОЛМА - ПРЕСС.
38. Рубинштейн, С.Л. (2000). Основы общей психологии. СПб: Издательство "Питер".
39. Сальваторе, Р. (2002). Теория личности: сравнительный анализ. Спб.: Речь.
40. Фрейд, З. (1998). Я и Оно: Сочинения. М: ЭКСМО-Пресс, 1040 с.
41. Фрейд, 3. (2000). Введение в психоанализ: Лекции 16-35. СПб.: Алетейя, 499 с.
42. Фрейджер, Р., Фейдимен, Д. (2004). Личность. Теории, упражнения, эксперименты. М.: "Олма'-Пресс", 608 с.
43. Фромм, Э. (2000). Бегство от свободы. М.: Попурри, 272 с.
45. Хорни, К. (1993). Невротическая личность нашего времени. Самоанализ. М.: издательская группа "Прогресс".
Cover for Mūsdienu personības teorijas. Mācību līdzeklis

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-9984-44- 213-6
Publication date (01)
2018-01-23