JAUNO ZINĀTNIEKU PĒTĪJUMI SOCIĀLAJĀ JOMĀ: PROBLĒMU IESPĒJAMIE RISINĀJUMI. Zinātniski metodisko rakstu krājums

Sast. Ž. TRUSKOVSKA, R. ORSKA

Anotācija

2017. gada martā RTA zinātnisko grantu konkursā tika atbalstīts un uzsākts darbs projektā Jauno zinātnieku pētījumi sociālajā jomā: rezultātu pārnese praksē. Kā jau iepriekš tika minēts, projekta īstenošanas aktualitāti pamato RTA attīstības stratēģijā noteikto prioritāro pētniecības virzienu attīstīšanas nepieciešamība, tajā skaitā studiju virziena „Sociālā labklājība”, veicinot zinātniskās kapacitātes pieaugumu. Tā kā līdz šim jauno zinātnieku pētījumi netika pietiekami popularizēti, akcents tiek likts uz aktīvāku studējošo iesaistīšanu publicitātes pasākumos, stiprinot profesionālo identitāti un izaugsmi, veicinot sabiedrībā aktuālo sociālo problēmu apzināšanu, izpēti un jaunu tehnoloģiju izstrādi, ātrāku zinātnes produktu pārnesi praksē. Projekta ietvaros tika organizēts starptautisks zinātniski praktiskais seminārs, kurā jaunie zinātnieki prezentēja (aprobēja) savus pētījumus, vadīja praktiskās nodarbības (darbnīcas), iepazīstinot ar savu programmu realizēšanas darba metodēm un paņēmieniem. Semināra dalībniekiem bija iespēja diskutēt, sniegt priekšlikumus par izpētes materiālu.

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for JAUNO ZINĀTNIEKU PĒTĪJUMI SOCIĀLAJĀ JOMĀ: PROBLĒMU IESPĒJAMIE RISINĀJUMI. Zinātniski metodisko rakstu krājums

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-9984-44-218-1
Publication date (01)
2018-02-26