Skolēnu ar speciālajām vajadzībām iekļaušanas vispārējās izglītības iestādēs atbalsta sistēma

Mārīte ROZENFELDE

Anotācija

Monogrāfijā autore sniedz teorētisku iekļaujošās izglītības īstenošanas būtības skaidrojumu, akcentējot nozīmīgākos aspektus šai procesā: atbilstīgas vides, atbilstīgas skolotāju darbības, atbalsta personāla darbības, visu procesā iesaistīto sadarbības un savstarpējas palīdzības, komandas darba nodrošināšanas specifiku, piedāvā atbalsta sistēmas izveides modeli, kas varētu tikt pielietots jebkurā pašvaldībā un izglītības iestādē, nodrošinot skolēniem ar speciālajām vajadzībām iekļaujošo izglītības politiku, vidi, darbību.

Downloads

Download data is not yet available.
1. Ainscow, M. (1994). Special Needs in the Classroom: A Teacher Education Guide. UNESCO publishing.
2. Ainscow, M. (1995). Education for All: Making It Happen.The International Special Education Congress, Birmingham, UK, 10-13 April. www.eenet.org.uk/resources/…/makingit happen.doc
3. Ainscow, M. (1999). Understanding the development of Inclusive schools. London: Palmer Press.
4. Ainscow, M. (2002). Using research to encourage the development of inclusive practices. In Farrel, P., Ainscow, M. (ed.) Making special education inclusive. David Fulton Publisher.
5. Ainscow, M. (2004). Developing inclusive education systems: what are the levers for change? https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/sarrio/documentos,%20articulos,%20ponenecias,/developing%20educational%20inclusive%20setings.pdf
6. Ainscow, M. (2005). Developing inclusive education systems: what are the levers for change? Journal of Educational Change 6: 109–124
7. Ainscow, M. (2007). From special education to effective schools for all: a review of progress so far. In Florian, L.(ed.) The SAGE Handbook of special education. London: SAGE Publication.
8. Ainscow, M., Kaplan, I. (2005). Using evidence to encourage inclusive school development: possibilities and challenges. http://vefir.unak./skolathroun/radstefnur/22april_2006/OZ_Article_revised%20_workshop.doc
9. Ainscow, M., Cesar, M. (2006). Inclusive Education Ten Years After Salamanca: Setting the Agenda. http://www.ispa.pt/ejpe/vol_xxi_0306_231238.asp
10. Ainscow, M., Booth, T., Dyson, A. (2006). Improving Schools, Developing Inclusion. London and New York: Routledge.
11. Ainscow, M., Miles, S. (2008). Making Education for all inclusive: where next? Prospects quarterly review of comparative education. Nr.145. UNESCO.15-34 p.
12. Ainscow, M., Miles, S. (2009). Developing inclusive education systems: how can we move policies forward? http://www.edu.am/DownloadFile/66eng-Mel_Ainscow.pdf
13. Ainscow, M., Dyson, M., Weiner, S. (2013). From exclusion to inclusion: ways of responding in schools to students with special educational needs. files.eric.ed.gov/fulltext/ED546818.pdf
15. Albrehta, Dz. (1998). Pētīšanas metodes pedagoģijā. Rīga: Mācību grāmata.
16. Aleksejeva, Z., Bluša, M. (2002). Bērna psiholoģiski pedagoģiskā iedrošināšana, pārejot no sākumskolas uz pamatskolu: atbalsts, sadarbība, palīdzība. Rīga: N.J.M.S.
17. Andersone, R. (2009). Skolotāju profesionālā kompetence sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai. LU Raksti.747. sējums. Pedagoģija un skolotāju Izglītība. 13. lpp.
18. ANO (1948). Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām. www.mfa.gov.lv/lv/ano/virzieni/Cilvektiesibas/
19. ANO (1960).Konvencija pret diskrimināciju izglītībā.Parīze. www.unesco.lv/files/Pret_diskriminaciju_izglitiba_cb43902c.doc
20. ANO (1966). Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām. http://www.humanrights.lv/doc/vispaar/pptpakc.htm
21. ANO (1969). Deklarācija par sociālo progresu. http://www.tiesibsargs.lv/tiesibuakti/ano-dokumenti/deklaracija-par-socialo-progresu-un-attistibu-pasludinata-1969gada-11decembri
22. ANO (1971). Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons (1971). http://daccess-dds-ny.un.org/doc/resolution/gen/nr0/328/72/img/nr032872.pdf?OpenElement
23. ANO (2007). Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām. http://likumi.lv/doc.php?id=205328
24. ANO (1989). Konvencija par bērna tiesībām. http://www.humanrights.lv/doc/vispaar/bernkonv.htm http://likumi.lv/doc.php?id=85620
25. APEIRONS (2008). Universālais dizains. http://www.videspieejamiba.lv/lat/universalais_dizains/?doc=102
26. Arbeláez, R. (2008). Inclusion in Education. Full inclusion is an egalitarian ideal which cannot be realised within the state school system. http://www.bringing-communitiestogether.org.uk/Ricardo_Arbelaez/research/ Inclussion_in_ Education.pdf
27. Atbilstošas vides izveide jauniešu ar speciālām vajadzībām integrācijai izglītības sistēmā (2007). Informatīvi izglītojošs materiāls. Apeirons
28. Avramidis, E. (2005). Developing inclusive schools: changing teachers’ attitudes and practices through critical professional development. http://www.isec2005.org/isec/abstracts/papers_a/avramidis_e.shtml
29. Baka, A., Grunevalds, K. (1998.) Grāmata par aprūpi. R: Preses nams.
30. Bachke, C. Chr. (2011). Inclusion of Pupils with Disabilities: Research Perspectives and Promising Factors. Proceedings of the Internacional Conference Society, Integration. Education. Volume I. Rēzekne: RA izdevniecība.
31. Barnes, C. (2012). The Social Model of Disability: Valuable or Irrelevant? The Routledge Handbook of Disability Studies. London: Routledge.
32. Barnes,C., Sheldon, A. (2007). ‘Emancipatory’ Disability Research and Special Educational . Chapter 17 in Florian L. (ed.) The Sage Handbook of Special Education. http://disabilitystudies.leeds.ac.uk/files/library/Barnes-Research-and-SEN.pdf
33. Bearne, E. (2007). Providing for Differentiation. Learning to Teach in the Primary School. Edited by James A., Grainger T., Wray D. London and New York: Routledge.
34. Befring, E. (2001).The Enrichment Perspective: A special Educational Approach to an Inclusive school. Book: Education - Special Needs Education. An introduction. Oslo: Unipub forlag.
35. Bethere, D. (2006). Izglītības programmu individualizācija bērniem ar speciālajām vajadzībām. Liepāja: LPA.
36. Bethere, D., Cupere, I., Kaupužs, A., Laganovska, E., Ļubkina, V., Marzano, G., Prudņikova, I., Reigase, M., Rižakova, L., Rozenfelde,M., Rubene, Z., Rutka, L., Strods, R., Tūbele, S., Ušča, S., Žogla, I. (2016). Pusaudža fiziskā, emocionālā un sociālā līdzsvara attīstība iekļaujošajā izglītībā. Rēzekne. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija.
37. Bērziņa, D. (2003). Visādi bērni Latvijas skolās. Pedagoģiskā psiholoģija. Nr.1.
38. Bērziņa, D. (2005). Apsveicot dažādību. Psiholoģijas pasaule. Nr. 10.
39. Bērziņa, Ž. (2010). Mentorings sadarbības kultūras veicināšanai iekļaujošā skolā. Promocijas darbs. DU.
40. Bērziņa, Ž. (2011). School-Based Mentoring for Professional Development of Inclusive School Teachers. Journal of Teacher Education for Sustainability, vol. 13. http://www.degruyter.com/view/j/jtes.2011.13.issue-1/v10099-011-0006-0/v10099-011-0006-0.xml
41. Bibby, A., Davey, M., Hudson-Vaux, D., Miller, S., Morling, E., Stitt, C. (2005). Supporting Children with Behaviour Difficulties. David Fulton Publishers Ltd.
42. Birkett , V. (2004). How to support and manage teaching assistants. Cambridge: LDA, UK.
43. Birkett, V. (2007). How tosupport and teach children with special education needs. UK. Cambridge: Abeygate house. LDA.UK.
44. Black - Hawkins, K., Florian, L., Rouse, M.(2008). Achievement and Inclusion in Schools and Classrooms: Participation and Pedagogy. http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/178012.pdf
45. Blūma, D. (2013). Paradigmu maiņa izglītībā. Pārmaiņu un kvalitātes vadība izglītības iestādē. R: LU
46. Booth, T. (2000). Inclusion in Education: Participation of Disabled Learners. World=Education forum. http://www.unesco.org/education/wef/enleadup/findings_inclusion.shtm
47. Booth, T., Ainscow, M. (2002). Index for inclusion: Developing learning and participation in schools. Bristol, CSIE.
48. Boulbijs, Dž. (1998). Drošais pamats. Rīga: Apgāds Rasa ABC.
49. Bricout, J., Poterfield, S.,Tracey, C., Howard, M.(2004). Linking Models of Disability for Children with Developmental Disabilities. http://cmhsr.wustl.edu/Resources/Documents/Linking%20models%20of%20disability%20for%20children%20with%20developmental%20disabilities.pdf
50. Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development. Eksperiments by Nature=and Design. Cambridge MA: Harvard University Press.
51. Būts, T., Einskovs, M. (2000). Indekss iekļaujošai izglītībai – mācīšanās un līdzdalības attīstīšana skolās. www.apeirons.lv/down/gadijumi/darbs_ ieklj_klase.pdf
52. Būts, T., Einskovs, M. (2008). INDEKSS. Latvia-education-inclusive-indekss_market.pdf
53. Cardona, G. (2011). Inclusive education: a special right? Commonwealth Education Partnerships. Gordon - Cardona – article. pdf
54. Carson, G. (2009). The Social Model of Disability. www.ukdpc.net/.../Social%20Model%20of%20Disability2....
55. Centre for the study of Inclusive Education (1996). Developing an Inclusion policy for your school. CSIE Guide. Bristol: CSIE.
56. Cilvēktiesības Latvijā (b.g.). http://www.mfa.gov.lv/lv/ano/virzieni/Cilvektiesibas/?print=on
57. Coleman, J.C., Hendry, L. (1990). The Nature of adolescence. Adolescence and society. Routledge.11 NewFetter Lane, London EC4P 4EE.
58. Cougoureux, M., Tawil, S. (2013). Revisiting Learning: The Treasure Within. http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002200/220050E.pdf
59. Dalton, E.M. (2012). The implementation of inclusive education in South Africa: Reflections arising from a workshop for teachers and therapists to introduce Universal Design for Learning. www.ajod.org/index.php/ajod/article/view/13/47
60. Davidova, J., Kokina, I. (2002). Research Activity in the context of the Teachers Sustainable Development. Journal of Teacher Education and training. Volume 1.
61. Davidova, J. (2013). Didaktiskie modeļi. http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=12113&chapterid=2689
62. Davidova, J. (2013/a). Mūsdienu pedagoģiskās paradigmas. http://profizgl.lu.lv/mod/book/tool/print/index.php?id=12113&chapterid=2687
63. Davidova, J. (2013/b). Akcentu maiņa skolotāju funkcijās. Grāmata „Pedagoga vispārējās kompetences pilnveidošanas iespējas” (Autori: Burceva, R., Davidova, J., Dūka, M.,Iliško, Dz. u.c.). Rīga: LU.
64. Davidova, J.,Kokina, I.(2014). Changes in the the contemporary didactics in Latvia. http://journals.ku.lt/index.php/educs/article/viewFile/678/808
65. Danielsa, E.R., Steforda, K. (1999). Iekļaujošas klases radīšana. Rīga: Sorosa fonds - Latvija.
66. Daniels, H., Ware, J. (ed.) (1990). Special Educational needs and the national curriculum. The impact of the Education Reform Act. Published in association with The Institute of Education, University of London.
67. Department of education (2011). A RESOURCE FILE for schools to support children with Special Educational Needs. http://www.deni.gov.uk/resource_file.pdf
68. Dewey, J. (1916). Democracy and education. https://archive.org/stream/democracyeducati1916dewe/democracyeducati1916dewe_djvu.txt
69. Domniece, I., Eglava, I. u.c. (2004). Vai skola visiem? Rīga: IAC.
70. Dreimane, A. (1998). Bērnu ar smagiem attīstības traucējumiem integrēšana Dānijas vispārizglītojošo skolu sistēmā. Skolotāja kompetencei. Rīga: Mācību apgāds NT.
71. Dreimane, A. (1999). Speciālā izglītība Latvijā. Skolotājs. 4.
72. Dzīves apstākļu normalizēšana personām ar garīga rakstura un citiem funkciju traucējumiem. K. Grunevalda red. (2003). Rīga: Velku fonds.
73. Dyson, A., Millward, A. (2000). Schools and Special Needs: Issues of Inovation and inclusion. London: Paul Chapman Publishing.
74. Dyson, A., Millward, A. (1997). The reform of special education or the transformation of mainstream schools? London and New York: Routledg.
75. Dyson, A., Gallannaugh, F., Millward, A. (2002). Making space in the standards agenda: developing inclusive practices in schools. http://orgs.man.ac.uk/projects/include/TLRPnewc.pdf
76. Dyson, A. (2006). Beyond the school gates: context, disadvantage and urban schools. In: M. Ainscow & M. West (eds) Improving urban schools: leadership and collaboration. Buckingham: Open University Press.
77. Dyson, A. (2010). Developing inclusive schools: three perspectives from England. DDS–Die Deutsche Schule 102 (2/2010), p. 115-129
78. EADSNE (1998). Early intervention in Europe: Organisation of Services and Support for Children and their Families. Trends in 17 Europian Countries. Edit. V. Soriano.
79. EADSNE (1999). Teacher Support. Organization of Support for teachers Working With Special Needs in Mainstream Education. Trends in17 European Countries.
80. EADSNE (2001/a). Inclusive Education and Effective Classroom Practices. Ed.Meijer C.J.W.
81. EADSNE (2001/b). Information and Communication Technology in Special Needs Education.
82. EADSNE (2003). Inclusive education and effective classroom. Practices. Summary report. Brussels.
83. EADSNE (2010). Special needs education within the education system – Germany. http://www.european-agency.org/country-information/germany /nationaloverview/special-needs-education-within-the-education-system
84. E-apmācības ar mentora atbalstu (b.g.). macies.celotajs.lv/mod/resource/view.php?id=178
85. Education-Special Needs Education. (2001). An Introduction. Edited by B. H. Johansen and M. D.Skjorten. Unipub forlag. Oslo.
86. Education White paper 6. (2001). Special Needs Education. Building an inclusive education and training system. PRETORIA: ELSEN Directorate, Department of Education. http://www.info.gov.za/whitepapers/2001/educ6.pdf
87. Eiropas Sociālā Harta (1960). http://likumi.lv/doc.php?id=56660
88. Eiropas speciālās izglītības attīstības aģentūra (2005). Iekļaujošā izglītība un darbs klasē vidējās izglītības posmā. Noslēguma ziņojums. http://visc.gov.lv/saturs/specizgl/metmat/starpt_pieredze/ieklaujosa_izglitiba_vid_izgl_posma.pdf
89. Mācību sasniegumu vērtēšana iekļaujošā mācību vidē (2007). Eiropas speciālās izglītības attīstības aģentūra.
90. Eiropas speciālās izglītības attīstības aģentūra (b. g.). Agrīnā iejaukšanās Situācijasanalīze Eiropā. Galvenie aspekti un rekomendācijas. Projekta noslēguma ziņojums. http://visc.gov.lv/saturs/specizgl/metmat/starpt_pieredze/ agrina_iejauksanas_eiropa.pdf
91. Eiropas speciālās izglītības attīstības aģentūra (2009). Galvenie principi kvalitātes veicināšanai iekļaujošā izglītībā.
92. Eiropas speciālās izglītības attīstības aģentūra (2011/a). Galvenie principi kvalitātes veicināšanai iekļaujošā izglītībā.
93. Eiropas speciālās izglītības attīstības aģentūra (2011/b). Skolotāju izglītība iekļaušanai Eiropas valstīs.
94. Eiropas speciālās izglītības attīstības aģentūra (2011/c). Iekļaujošas izglītības politikas ieviešanas plānošana. https://www.european-agency.org/sites/default/files/mipie_MIPIEsummary-of-proposals-LV.pdf
95. Skolotāju izglītība iekļaušanai. Iekļaujošu skolotāju profils. (2012). Eiropas speciālās izglītības attīstības aģentūra.
96. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu „Izglītība iekļaušanai: līdzeklis cīņai ar nabadzību un sociālo atstumtību” (2011). http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011: 018:0018:0023:LV:PDF
97. Ervwin, E.J., Soodak, L.C. (2003). I never I Could Stand Up to the system: Families perspectives on Pursuing Inclusive education. The Foundations of Inclusive Education: A Compendium of Articles on Effective Strategies to Achieve Inclusive Education (Second Edition). Diane Ryndak and Douglas Fisher, Editors. TASH. USA. Baltimore.
98. EURYDICE (2002). Pamatkompetences. http://www.aic.lv/ar/gramatas/Eurydice_pamatkompetences_Latviski.pdf
99. Evans, J., Lunt, I., Wedel, K., Dyson, A. (1999). Collaborating for Effectivness. Impowering Schools to be Inclusive. USA, Philadelphia; Open University Press. Buckingham.
100. Expert Panel on Literacy and Numeracy Instruction for Students with Special Education Needs (2005). Educatiion for All. https://www.edu.gov.on.ca/eng/document/reports/speced/panel/speced.pdfL
101. Fergusone, D., Gudjonsdotira, H., Droege, K, Meijere, G. (2002). Mācību programmu izveide individualizētai izglītošanai klasē. Tulkojums. IZM Vispārējās izglītības departaments. Rīga: Izdevniecība SIA „Izglītības soļi”
102. Fišers R. (2005). Mācīsim bērniem mācīties. R.: RaKa.
103. Fišers, R. (b.g.). Ziņkārīgi jautājumi par naudu. http://lka.org.lv/lv/finansupratiba/Zinkarigi_jautajumi_par_naudu_Metodika_Darba_lapas.pd
104. Florian, L. (1998). Inclusive practice: what, why and how. In Florian.L., Rose R., Tilstone, C. London (ed) Promoting inclusive peractices: Routledge.
105. Florian, L.(2008). INCLUSION: Special or inclusive education: future trends. British Journal of Special Education. Nr.35 (4).
106. Florian, L., Rouse, L. (2001). Inclusive Practice in English Secondary Schools: lessons learned. Cambridge Journal of Education. Nr. 31 (3).
107. Freimanis, I. (2007). Ieskats speciālās skolas darbā. Rīga: IU RAKA.
108. Friend, M., Bursuck, W.D. (2002). Including students with special needs. Boston: Allyn and Bacon.
109. Friel, C. (b.g.) Teachers Perspectives on inclusion. http://www.ucl.ac.uk/educationalpsychology/resources/Friel_2012.pdf
110. Foreman, Ph., Kelly, M.A. (2014). Inclusion in action. Cengage Learning Australia Pty Limited.
111. Fox, G. (2003). Handbook for Learning Support Assistants. Teacher and Assistants Working together. London: David Fulton Publishers.
112. Geidžs, N.L., Berliners, D.C. (2001). Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC.
113. Geske, A., Grīnfelds, A. (2001). Izglītības pētījumu metodoloģija un metodes. Rīga: IU RaKa.
114. Geske, A., Grīnfelds, A. (2006). Izglītības pētniecība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.
115. Giangreco, M.F., Broer, S.M., Edelman, S.W. (2003). The Tip of the Iceberg: Determining Whether Paraprofessional Support is Needed for Students with Disabilities in General Education Settings. The Foundations of Inclusive Education: A Compendium of Articles on Effective Strategies to Achieve Inclusive Education (Second Edition). Diane Ryndak and Douglas Fisher, Editors. TASH. Baltimore. USA.
116. Glynis, H. (2006). Identifying children with Special Needs: Checklists and Action Plans for teachers. Corwin Press.
117. Grozījumi Vispārējās izglītības likumā (2011). http://likumi.lv/ doc.php?id=233299
118. Grunevalds, K. (1993). Apmācību kurss personālam garīgi atpalikušu bērnu un jauniešu iestādēs. Rīga: Zvaigzne ABC. 95 lpp.
119. Gudjons, H. (1998). Pedagoģiskās pamatatziņas. Rīga: Zvaigzne ABC.
120. Guseva, V. (2012). Diferencētas mācības iekļaujošās pieejas nodrošināšanai pamatizglītības pirmajā posmā. Promocijas darba kopsavilkums.
121. Gurung, R.A.R., Schwartz, B.M. (2009). Optimizing Teaching and learning. United Kingdom: Wiley-Blackwell.
122. Handbook for Learning. (2003). Support Assistants. Ed. Fox G. D. Fulton publishers.
123. Hannell, G. (2006). Identifying children with special needs. Corwin Press. California.
124. Hanes, R., Werk, N. (2013). Lamenting the Discontinuation of the Participation Activities Survey: Using PALS 2006 to Examine the Provision of Educational Programs to Children and Youth with Disabilities in Canada. Canadian Journal of Disability Studies, Vol 2, No 2 (2013) http://cjds.uwaterloo.ca/index.php/cjds/rt/printerFriendly/83/144
125. Hanko, G. (1986). Special Needs in Ordinary Classrooms. An approach to teacher Support and Pupil care in Primary and Secondary Schools. Basil Blackwell Ltd.Oxford OX$ 1JF England.
126. Hansena, K.A. u.c. (1998). Izglītība un demokrātijas kultūra: bērnības pieredze. Rīga: Sorosa fonds Latvija.
127. Herbert, M. (1974). Emotional Problems of Development in Children. London: Academic Press Inc.
128. Hodkinson, A., Vickerman, P. (2009). Key Issues in Special Educational Needs and Inclusion. Great Britain by CPI Antony Rowe, Chippenham, Wiltshire.
129. Hofzess, T. (2008). Ceļā uz iekļaujošo izglītību: kā tas ietekmē skolotāja izglītību. Skolotājs. Nr. 6.
130. Hooker, M. (2007). Concept note: Developing a model for inclusive education and assistive technology appropriate for teaching and learning contexts in developing countries. http://www.gesci.org/old/files/docman/model_ie_at.pdf
131. Hunt, P., Doering, K., Hirose-Hatae, A., Maier, J., Goetz, L. (2003). Across –Program Collaboration to Support Students with and Without Disabilities in a General Education Classroom. The Foundations of Inclusive Education: A Compendium of Articles on Effective Strategies to Achieve Inclusive Education (Second Edition). Diane Ryndak and Douglas Fisher, Editors. TASH. Baltimore. USA.
132. Iekļaujoša skola, iekļaujoša sabiedrība (2006). Projekta „Vienādas iespējas visiem jeb kā mazināt sociālo atstumtību jauniešu vidū” pieredzes materiāls. Rīga: Izglītības attīstības centrs.
133. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes (2011). Sastādītāja K. Mārtinsone. Rīga: Raka.
134. Ilgtermiņa konceptuālais dokuments ”Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā”. http://helios-web.saeima.lv/bi8/lasa?dd=LM0815_0#a
135. Indekss iekļaujošai izglītībai (2006). Rīga: British Council. Latvia.
136. Integratīva mācību metodika adaptācijai sociālajā vidē kognitīvo un kustību funkciju uzlabošanai (2012). I, II, III daļa. Rīga: RPIVA.
137. ESF projekta metodiskie materiāli. Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam (2014). http://m.likumi.lv/doc.php?id=266406
138. Izglītība pārmaiņām: ilgtspējīgas attīstības mācīšanas un mācīšanās. Rokasgrāmata (2004). http://videsskola.lv/attachments/020_Rokasgramata.pdf
139. IZM 2004.gada publiskais pārskats (2004). www.szf.lu.lv/files/petnieciba/publikacijas/parskats_par_attistibu_8.pdf
140. IZM (2006). Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007.-2013.gadam. http://izm.izm.gov.lv/normativie-akti/politikas-planosana/1016.html
141. IZM (2009). Par pedagoga darba pienākumu aprakstu paraugu apstiprināšanu. Rīkojums Nr.425. http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/ Vispareja_izglitiba/pedagogu%20darba%20aprkasti/IZMrik_161009-425.pdf
142. IZM (2013). Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam. Projekts.http://www.izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/Dokumenti/Izglitibasattistibaspamatnostadnes.pdf http://izm.izm.gov.lv/upload_file/2013/IAP_2020_projekts_pa.pdf
143. Īpašais ombuda ziņojums Eiropas Parlamentam, balstoties uz ieteikuma projektu Eiropas Komisijai sūdzības 1391/2002/JMA lietā. http://ombudsman.europa.eu/en/cases/specialreport.faces/lv/385.html. bookmark: jsessionid=3A20F0606245BA1224D2C51DA833D9CE
144. Izglītības likums (1998). http://likumi.lv/doc.php?id=50759
145. Izmēģinājuma projekts izglītībā. Rokasgrāmata. (2005). Rīga: RaKa.
146. Janney, R.E., Snell, M.E. (2003). How Teachers Include Students with Moderate and severe Disabilities in Elementary Classes: The Means and meaning of Inclusion. The Foundations of Inclusive Education: A Compendium of Articles on Effective Strategies to Achieve Inclusive Education (Second Edition). Diane Ryndak and Douglas Fisher, Editors. TASH. Baltimore. USA.
147. Jackson, L., Ryndak, D. L., Billingsley, F. (2003). The Foundations of Inclusive Education: A Compendium of Articles on Effective Strategies to Achieve Inclusive Education (Second Edition). Diane Ryndak and Douglas Fisher, Editors. TASH. Baltimore.USA.
148. Jenkinson, J.C. (1997). Mainstream or special? Educating students with disabilities. London: Routledge.
149. Jonssons, T. (2006). Iekļaujošā izglītība. Rīga: Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons”
150. Johnsen, B.H. (2001). Introduction to assessment. Assessment as part of curriculum for the prurality of individual learning needs. Department of Special Needs Education, University of Oslo
151. Johnsen, B.H., Skjorten, M.D. (2001) Education - Special Needs Education. An introduction. Oslo: Unipub forlag
152. Kaplan, D.( ). The Definition of Disability - Perspective of the Disability Community. http://www.peoplewho.org/debate/kaplan.htm
153. Karpova, Ā. (2000). Ģimenes psiholoģija. Rīga: Raka.
154. Kā dzīvosim Latvijā 2015.gadā (2005). Ziņojums par Tūkstošgades attīstības mērķiem Latvijā. Rīga.
155. Kilgore, K. (b.g.).10 Steps to Implementing Effective Inclusive Practices. https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/academics/10-steps-toimplementing-effective-inclusive-practices.pdf?sfvrsn=2
156. Kirk, S.A., Gallagher, J.J., Anastasiow, N.J. (2000). Educating Exceptional Children. Boston. New York: Houghton Mifflin Company.
157. Kisanji, J. (1999). Models of inclusive education: where do community based support programmes fit in? www.eenet.org.uk/resources/docs/models_cbr.doc
158. Kokina, I., Davidova, J. (2006). Intellectual Giftedness Criteria and Indicators: Latvian Teachers View. Journal of teacher Education and training. Volume 6.
159. Kolmens, P. (2004). Vecāki un bērni. Kā runāt ar bērnu problēmu situācijās. Rīga: Avots.
160. Kravalis, J. (1996). Latvijas speciālās skolas 1840-1996. Rīga: Mācību grāmata.
161. Kvalitatīva izglītība nākotnei (2011). Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrība (Education International) (EI) Sestā kongresa rezolūcija. http://www.eiie.org/en/news/news_details/1929.
162. Kroplijs, A., Raščevska, M. (2004). Kvalitatīvo pētījumu metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: Raka.
163. Lang, R.(2007). The Development and Critique of the Social Model of Disability. https://www.ucl.ac.uk/lcccr/centrepublications/workingpapers/WP03_Development_Critique.pdf
164. Lasmanis, A. (1999/a). Pedagoģijas un psiholoģijas pētījumu plānošana un norise. Rīga: Mācību apgāds NT.
165. Lasmanis, A. (1999/b). Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas pētījumos. Rīga: SIA „Mācību apgāds NT”
166. Lasmanis, A.(2010). Mācību retrospektīvs raksturojums un perspektīva izglītības iestādē. http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=517&chapterid=1470 un http://profizgl.lu.lv/mod/book/tool/print/index.php?id=12252
167. Latvijas NAP 2014. - 2020. (2012). http://likumi.lv/ doc.php?id=
168. Liepiņa, S. (2003). Speciālā psiholoģija. Rīga: RaKa.
169. Liepiņa, S. (2008) Speciālā psiholoģija. Rīga: RaKa.
170. Liepniece, M., Vasilevskis G. (b.g.) Metodiskie ieteikumi individuālā izglītības plāna sastādīšanai un īstenošanai. http://visc.gov.lv/saturs/specizgl/metmat/ metod_ieteik.pdf
171. LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte (2011). Metodiski norādījumi promocijas darba izstrādei. M. Raščevskas red. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.
172. Mailza, S. (2006). Iekļaujošā izglītība kā mācīšanās un attīstības sociālais process: Indekss iekļaujošajai izglītībai. http://www.iac.edu.lv/vienad_iesp/Latvia-2006_Suzan_slaidi_ tulkots. ppt
173. Malofejevs, N. (2008). Rietumeiropa: sabiedrības un valsts attieksmes pret personām ar attīstības traucējumiem evolūcija. Rēzekne: RA izdevniecība.
174. Maļicka, J. (2004). Piederības izjūta un mācību motivācija. Rīga: Raka.
175. Marinosson, G.L. (2011). Inclusive education: An Obstacle or Opportunity for Deaf students? Proceedings of the Internacional Conference Society, Integration. Education. Volume I. Rēzekne: RA izdevniecība.
176. Mason, H. (2002). Definition of Integration and Inclusion. http://www.icevieurope.org/tt/ttw3/topic5.html.
177. Mason, M., Reiser, R. (2000) Altogether better: From specials needs to equality in education. London: Comic Relief.
178. Mācīšanās kā mācīties iekļaujošā vidē (2005). Red. Leeber J. Jēkabpils: IIC.
179. Meijer, C. (ed.) (2001). Inclusive Education and Effective Classroom Practices. European Agency for Development in Special Needs Education.
180. Meijer, C., Soriano, V., Watkins, A. (2003). Special needs education in Europe: Inclusive policies and practices. In Special needs education in Europe, Thematic publication. Middelfart, Denmark: European Agency for Development in Special Needs Education.
181. Meijer, C.J.W., Stevens, L.M. (1997). Restructing special education provision. Inclusion. Implementation and approaches. Chapter 9. London and New York: Routledg. 115.–129. pp.
182. Meijer, C.J.W., PIjl S.J., Hegerty S.(1997). Inclusion. Implementation and approaches. London and New York: Routledg. 150.–161. pp.
183. Metodiskie ieteikumi atbalsta pasākumu organizēšanai izglītības iestādēs. http://visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/metiet_atb_pas_org.pdf
184. Miles, S. (2000). Overcoming Resource Barriers: the challenge of implementing inclusive education in rural areas. Enabling Education Network (EENET). http://www.eenet.org.uk/resources/docs/bonn_1.php
185. Ministry of education, Science and Culture. (1998). The educational system in Iceland.
186. Mitchell, D. (2009). Inclusive education. http://www.cedol.org/wp-content/uploads/2012/02/55-57-20091.pdf.
187. Mitchell, D. (2010). Education that fits: Review of international trends in the education of students with special educational needs. http://www.educationcounts.govt.nz/publications/special_education/education-that-fits-review-of-international-trends-in-the-education-of-students-with-special-educationalneeds/chapter-eleven-inclusive-education
188. Mittler, P., Mittler, P. J. (2000). Working Towards Inclusive Education: Social Contexts. Great Britain: David Fulton Publishers.
189. MK (2001). Nr.490. Noteikumi speciālās izglītības attīstības koncepcijas realizēšanai. http://likumi.lv/doc.php?id=55894
190. MK (2001). Nr.480. Noteikumi par Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci. https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=55886
191. MK (2003). Nr.112. Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem. http://likumi.lv/doc.php?id=72894http
192. MK (2003). Nr. 579. Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši speciālām vajadzībām. http://likumi.lv/doc.php?id=80421
193. MK (2006/a). Nr.253. Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes. http://likumi.lv/doc.php?id=132350
194. MK (2006/b). Nr.492. Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība speciālās izglītības programmās. http://likumi.lv/doc.php?id=138365
195. MK (2010/a). Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību. http://likumi.lv/doc.php?id=207788
196. MK (2010/b). Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību. http://likumi.lv/doc.php?id=207787
197. MK (2012/a). Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām. http://likumi.lv/doc.php?id=252163
198. MK (2012/b). Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām. http://likumi.lv/doc.php?id=252163
199. Mūžizglītības memorands (2000). www.tip.edu.lv/faili/ Muzizglitibas_memorands.doc
200. Noteikumi par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2007.-2013.gadam (2006). http://likumi.lv/doc.php?id=139505
201. Nacionālo izglītības politiku analīze. Latvija. (2000). OECD. ES Phare programma.
202. NAP (2012). Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020. gadam. http://likumi.lv/doc.php?id=253919
203. Nīmante D., Alksne A. (2005). Vienādas iespējas visiem jeb kā mazināt sociālo atstumtību jauniešu vidū. http://www.iac.edu.lv/ about/vienad_iesp_interv.html
204. Nīmante, D. (2006/a). Iekļaujoša izglītība. Latvijas piemēri. www.iac.edu.lv/vienad_iesp/Dita_Nimante.ppt200.
205. Nīmante, D. (2006/b). Kas ir iekļaujošā izglītība? Iekļaujošā skola un iekļaujošā sabiedrība. IAC.
206. Nīmante, D. (2007/a). Iekļaujoša skola mūsdienu sabiedrībā. Skolotājs.1.
207. Nīmante, D. (2007/b). Iekļaušanās iespējas vispārizglītojošā Latvijas skolā bērniem ar speciālām un īpašām vajadzībām, Latvijas Universitātes raksti, 715.sējums, R: LU, 101.–114.lpp.
208. Nīmante, D. (2008/a). Vēl reizi par iekļaujošo izglītību. Skolotājs.1, 59.-64.lpp.)
209. Nīmante, D. (2008/b). Iekļaujošas izglītības izpratne Latvijā. http://www.lu.lv/materiali/apgads/izdevumi/konferences/atee_spring_university/ATEE_05-session.pdf
210. Nīmante, D. (2008/c). Bērnu ar speciālām un īpašām vajadzībām iekļaujošā izglītība Latvijā: vēsturiskais un mūsdienu konteksts. Sociālā pedagoģija. Promocijas darbs pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai. Rīga: Latvijas Universitāte.
211. North, M., McKeown, S. (2005). Meeting SEN in the Curriculum: ICT.D. Fulton publishers.
212. Nucho,A., Vidnere, M. (2003).Intervēšanas prasme. RaKa
213. Oliver, M. (1990/a). The individual and social models of disability. http://disabilitystudies.leeds.ac.uk/files/library/Oliver-in-soc-dis.pdf
214. Oliver, M. (1990/b). The Politics of Disablement: A Sociological Approach. New York: St. Martin's Press.
215. Oliver, M. (1996). Understanding Disability: from Theory to Practice. Basingstoke: Macmillan.
216. Orska, R, Olutnika, A. (2005). Bērns ar attīstības traucējumiem vispārējās izglītības iestādē. Rēzekne: RA izdevniecība.
217. Opertti, R., Belalcazar, C. (2008). Trends in inclusive education at regional and interregional levels:issues and challenges. Prospects quarterly review of comparative education. Nr.145. UNESCO. 113-136p.
218. Ozols, R. (2011). Skolu ieguldījums veidojot ilgtspējīgu sabiedrību Latvijā. http://www.unesco.lv/files/Runa_UNESCO_skolu_konferencei_Rolands_Ozols_0af0ddc7.pdf
219. Pathways to inclusion. (2005). A Guide to Staff Development. University of Iceland press. The ETAI Project.
220. Peters, S.J. (2007). Education for all? The historical analysis of International Inclusive Education Policy and Individuals with disabilities. Journal of disability policy studies.Vol.18. Nr.2
221. Peters, S.J. (2004). Inclusive education: an EFA strategy for all children. http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1099079877269/5476641099079993288/InclusiveEdu_efa_strategy_for_children.pdf
222. Peters, J. (1999). What is Inclusion? fisherpub.sjfc.edu/ur/vol2/iss1/5/
223. Pijl, S.J.P., Meijer, C.J.W. (1997). Factors in inclusion: a framework. Inclusion. Implementation and approaches. London and New York: Routledg. 8-13p.
224. Pliners, J., Buhvalovs, V. (2002). Skolas izglītojošā vide. Rīga: Izglītības soļi.
225. Pop, D., Powell, S., Miljevič, G., Crighton, J. (2009). School Governance and social inclusion. South East Europe Cross-countries Survay of Principals views. Fund Fund an open society. Serbia: University of Lubljana.
226. Porter, G. (1997). Critical elements for inclusive schools. Inclusion. Implementation and approaches. London and New York: Routledg. 68-81p.
227. Porter, G. (1995). Organization of schooling: achieving accessand quality through inclusion, In Prospects, 25, 2.
228. Porter, G. (2001). Disability and Inclusive Education. www.disabilityworld.org/05-06.../children/inclusiveed.sht.
229. Porter, L. (2002). Educating Young Children with special needs. London: Paul Chapman Publishing.
230. Projekta „Iekļaujošie gadījumi” darbu materiālu pakete (2008). Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons.” http://www.apeirons.lv/down/gadijumi/pakete_1.pdf
231. PVO (2003).Startautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija. whqlibdoc.who.int/publications/2001/9241545429_lav.pdf
232. RA akadēmiskajā konferencē izstrādā priekšlikumus bērniem ar speciālajām vajadzībām(2006). http://www.lvportals.lv/print.php?id=138578
233. Ras, S. (2008). Inclusive Education. An overview of international experiences and approaches. http://www.lightfortheworld.nl/docs/policies-and-papers/inclusiveeducation.pdf?sfvrsn=8
234. Raščevska, M., Kristapsone, S. (2000). Statistika psiholoģijas pētījumos. R: Izglītības soļi.
235. Reason,P. Bradbury, H. (2001). Introduction: Inquiry and Participation in Search of e World Worthy of Human Aspiration. Handbook of Action Research. Thousand Oaks, CA: Sage, 1-14.
236. Reigase, M. (2010/a). Ziņojums Invalīdu lietu nacionālajai padomei. Par ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Par situāciju speciālajā izglītībā.
237. Reigase, M. (2010/b). Par dokumentu „Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām”
238. Reigase, M. (2015). Referāta RA akadēmiskajā konferencē „Iekļaujoša izglītība: izaicinājums un iespējas” materiāli.
239. Reid, G. (2006). Learning styles and inclusion. P. Chapman Publishing.
240. Rieser, R., Peasley, H. (2002). Disability Equality in Education. Inclusion in Schools. www.msmt.cz/file/11800_1_1/
241. Rieser, R. (2013). Teacher Education for Children with Disabilities. http://www.eenet.org.uk/resources/docs/Teacher_education_for_children_disabilities_litreview.pdf
242. Riddell, S. (2009). Social justice, equality and inclusion in Scottish education. http://www.docs.hss.ed.ac.uk/education/creid/projects/16xi_esrc_pub_socjus_sr.pdf
243. Richard, R. (2015). Article 24 and the development of inclusive education for disabled people. www.ohchr.org/Documents/.../DGD/.../WorldInclusion.do...
244. Roge, J.U., Mēlere, B. (2003). Citādi bērni. Rīga: Jumava.
245. Rose, R., Tilstone, C. (2004). Strategies to Promote Inclusive Practice. http://books.google.lv/books?id=lXZu_aW9gEwC&dq=OLIVER%20%20%281990%29%20%20Inclusion&hl=lv&source=gbs_similarbooks
246. Roth, M., Szamoskozi, S. (2005). Kognitīvās atslēgas. Mācīšanās kā mācīties iekļaujošā vidē. Jēkabpils: IIC.
247. Rouse, M.(2008). Developing Inclusive Practice: A Role for Teachers and Teacher Education? www.abdn.ac.uk/eitn/uploads/files/.../EITN-1-Rouse.pdf
248. Rouzs, M. (2006). Skola visiem: kāpēc un kā? Iekļaujošā skola iekļaujošā sabiedrībā. Red. A. Tūna. Rīga: IAC.
249. Rozenfelde, M. (2006). Bērnu ar attīstības traucējumiem integrāciju veicinošas vispārējās izglītības iestādes vides veidošanas iespējas. Izglītības iestāžu mācību vide: problēmas un risinājumi. Zinātnisko rakstu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība.
250. Rozenfelde, M. (2014). Ar iekļaujoša izglītības procesa īstenošanu saistītās problēmas un to risinājuma iespējas skolotāju skatījumā. Starptautiskās konferences ”Sabiedrība, integrācija, izglītība” materiāli. Rēzekne: RA izdevniecība.
251. Römpczyk, E. (2007). Gribam ilgtspējīgu attīstību. http://www.varam.gov.lv/files/text/Darb_jomas//Book_gribamia.pdf
252. Rye, H. (2001). Helping children and Families with Special Needs:A resource – Oriented Approach. Book: Education - Special Needs Education. An introduction. Oslo: Unipub forlag.
253. Rupmeja, R., Koķe, T. (2001). K. G. Jungs mūsdienu skolai. Rīga: RaKa.
254. Rutka, L.(2009). Pedagoga psiholoģiskā kompetence. Latvijas Universitātes Raksti. 747. Sējums. Pedagoģija un skolotāju Izglītība. http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/materiali/apgads/raksti/747.pdf
255. Rutka, L. (2012). Pedagoga psiholoģiskā kompetence. Rīga: RaKa.
256. Rutka, L.(2013).Darbinieku psiholoģiskā kompetence organizācijā. Grāmatā Pārmaiņu un kvalitātes vadība izglītības iestādē (Autori: Blūma, D., Celma-Zīda, D., Gineite, M., u.c.). R: LU
257. Salite, I. (2002). Teachers Views on the Aim of Education for Sustainable Development. Journal of teacher Education and training. Volume I.
258. Salite, I., Pipere, A. (2006). Aspects of Sustainable Development from the Perspective of Teachers. Journal of teacher Education and training. Volume 6.
259. Salite, I. (2008). Educational action research for sustainability: constructing a vision for the future in teacher education. Journal of Teacher Education for Sustainability. Vol.10.
260. Salite, I. (2009). Ilgtspējīga izglītība demokrātijas un darbības pētījuma skatījumā. Skolotājs. Nr.1.
261. Sangiorgi, D. (2011). Transformative Services and Transformation Design.
262. International Jourlal of design. http://www.ijdesign.org/ojs/index.php/IJDesign/article/view/940/344
263. Samuseviča, A. (2012). Sadarbība jauniešu sociālās atstumtības mazināšanā. Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne: RA izdevniecība.
264. Silas, D. Social Model vs. Medical Model of Disability. http://www.specialeducationalneeds.co.uk/social-model-vs-medical-model-ofdisability.html
265. Silverman, J.C. (2007). Epistemological Beliefs and Attitudes Toward Inclusion in Preservice Teachers. Teacher Education and Special Education. The Journal of the Teacher Education Division of the Council for Exceptional Children, Vol. 30, No. 1. Downloaded from http://tes.sagepub.com/cgi/content/abstract/30/1/42
266. Singh, A. (2005). Comprehensive Action Plan for Inclusive Education. http://www.ncpedp.org/eductn/ed-isu2.htm
267. Skola visiem. (2002). Autoru kolektīvs. Rīga: SAC.
268. Skrtic, T. M. (2005). A political economy of learning disabilities. Skrtic_LDQ_05_Pol_Econ_of_LD-1.pdf
269. Snowman, J., Biehler, R. (2000). Psychology. Applied to Teaching. USA: Houghton Mifflin Boston.
270. Sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu un iekļaujošas izglītības atbalsta sistēmas izveides nostādnes (2009). http://esfondi.izm.gov.lv/upload_file/Nostadnes_19.10.09_%20korigetas_ZS.pdf
271. Special Education in Denmark. (1979; 2005). Editor I. Skov Jorgensen. Det Danske Selskab, Copenhagen. 220., Reykjavik. 244.
272. Speciālā izglītība Somijā. Downloaded from http://cacea.ec.europa.eu /portal/page/portal/Eurydice/EuryPage?country=F1&lang=EN&fragment 280.
273. Speciālā izglītība Portugālē. Downloaded from http://cacea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydice/EuryPage?country=PT&lang=EN&fragment=337. (skatīts 26.01.2009.).
274. Speciālā izglītība Itālijā. http://cacea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydice/EuryPage?country=IT&lang=EN&fragment=352. (skatīts 27.01.2009.).
275. Speciālās izglītības attīstības koncepcija (1997). Laikraksts ,,Izglītība un kultūra’’ - Nr.25
276. Stangvik, G (1997). Beyond schooling. Integration in a policy perspective. Inclusion. Implementation and approaches. London and New York: Routledg. 33-49 p.
277. Stephenson, P., Glynis, R. (2005). Inclusive work at a European level: a case study. British Journal of Learning Support: Support for learning.20 vol.Nr.3.
278. Stubbs, S. (2008). Inclusive Education.Where there are few resources. http://www.eenet.org.uk/resources/docs/IE%20few%20resources%202008.pdf
279. Svence, G. (1998). Personības attīstības psiholoģija. Rīga: RPIVA.
280. Šenberga, G. (2003). Iekļaujoša skola – nākotnes vīzija. Mans mazais skolā. Nr.17
281. Špona, A. (2001). Audzināšanas teorija un prakse. Rīga: RaKa.
282. Špona, A. (2006). Audzināšanas process teorijā un praksē. Rīga: RaKa.
283. Šulcs, D. (2005). Uzticēšanās skolotāja un skolēna attiecībās. Skolotājs. Nr.7
284. The Salamanca Statementand Framework for Action on Special Needs Education (1995). http://www.european-agency.org/about-us/european-key-documents/ salamancastatement-and-framework.pdf (access 05.08.2012.).
285. Šūmane, I. (2012). Pusaudžu mācību sasniegumus veicinoša mācību vide. Promocijas darbs pedagoģijas zinātņu doktora grāda iegūšanai skolas pedagoģijas apakšnozarē.
286. Swann, W. (ed.) (1981). The Practice of Special Education. The open University press.
287. Terzi, L. (2008). Justice and Equality in Education. A Capability Perspective on Dissability and Special Education Needs. London: Continuum International Publishing Group.
288. The Salamanca Statementand Framework for Action on Special Needs Education, (1995). http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000984/ 098427eo.pdf
289. The Teacher Council (2011/3/a). Further Education: General and programme Requirements for the Accreditation of Teacher Education Qualifications. Ireland.
290. The Teacher Council (2011/8/b). Initial teacher Education: Criteria and Guidelinesfor programme Providers. Ireland.
291. The Utah Education Association (UEA) (2009). Necessary resources. http://en.wikipedia.org/wiki/Inclusion_(education)
292. The Warnock Report (1978).
293. Tiļļa, I. (2005). Sociālkultūras mācīšanās organizācijas sistēma. Monogrāfija. Rīga: RaKa.
294. Thomas, G., Loxley, A. (2001). Deconstructing special education and constructing inclusion. www.amazon.co.uk
295. Trembay, Ph. (2007). Special Needs Education Basis: Historical and Conceptual Approach. http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/COPs/News_documents/2007/0711Tivat/History_Inclusive_Education.pdf
296. Turnbull, R., Turnbull, A., Shank, M., Smith, S.J. (2004). Exceptional Lives. Special Education in todays schools. USA: Pearson Prentice Hall.
297. Tūbele, S., Šteinberga, A. (2004). Ievads speciālajā pedagoģijā. Rīga: RaKa.
298. UNESCO. Inclusion in Education: Participation of Disabled Learners. World Education forum. http://www.unesco.org/education/wef/en-leadup/findings_inclusion.shtm
299. UNESCO (1960). Konvencija pret diskrimināciju izglītībā, Parīze, 1960.gada 14.decembris. http://www.unesco.lv/lv/dokumenti/konvencijas-2/konvencijas-1/
300. UNESCO (1972). Learning to Be (prepared by Faure, E. et al.), Paris. http://www.unesco.org/education/pdf/15_60.pdf
301. UNESCO (1988). Review of the Present Situation of special Education. ED-88Avs/38
302. UNESCO (1991). Education for all. Jomtien. Thailand World conference. Paris: UNESCO.
303. UNESCO (1994). The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. Paris: UNESCO.
304. UNESCO (1996). Learning: The Treasure Within. http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590eo.pdf
305. UNESCO (2000). Izglītība visiem. http://www.unesco.lv/lv/izglitiba/izglitibavisiem/izglitiba-visiem-1/
306. UNESCO (2001). Understanding and Responding to Children’s Needs in Inclusive Classrooms
307. UNESCO (2003). Overcoming Exclusion through Inclusive Approaches in Education Conceptual Paper A CHALLENGE & A VISION. http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001347/134785e.pdf
308. UNESCO (2004/a). Open File on lnclusive Education. Support Materials for Managers and Administrators. http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001252/ 125237eo.pdf
309. UNESCO (2004/b). Ten questions on inclusive education. Downloaded from http://www.unesco.org/new/en/education/themes/strengthening-education-systems/ inclusive- education/10-questions-on-inclusive-quality-education/
310. UNESCO (2004/c). People with disabilities. http://www.unesco.org/new/en/education/themes/strengthening-educationsystems/inclusive-education/people-with-disabilities/
311. UNESCO (2005/a). Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All. France: Paris. 15.-16.lpp.
312. UNESCO (2005/b). Understanding and Responding to Children’s Needs in Inclusive Classrooms. France: Paris.
313. UNESCO (2005/c). Young Views on Special Needs Education. Results of the Hearing in the European parliament. November 3rd, 2003.
314. UNESCO (2005/d). Education for All: The Quality Imperative. http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001373/137333e.pdf
315. UNESCO (2008/a). Starptautiskā konference Rīgā „Iekļaujoša izglītība: no politiska dialoga līdz saskaņotai rīcībai”. http://www.unesco.lv/lat/index/news/all_news/news1200314905.html
316. UNESCO (2008/b). Starptautiskās izglītības konferences 48. sesijas secinājumi un rekomendācijas. Pieejams http://visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/starpt_pieredze/geneva.pdf
317. UNESCO (2009). Towards Inclusive Education for Children with Disabilities: A Guideline Editor: Daniel Calderbank. Bangkok. http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/disabchild09-en.pdf
318. UNESCO (b.g.). What is Inclusive Education? Bangkok. http://www.unescobkk.org/education/inclusive-education/what-is-inclusive-education/
319. UNICEF (1998). Education for all? The MONEE Project CEE/CIS/ Baltics, Regional Monitoring Report No.5. Florence.
320. UNICEF (2011). The Right of Children with Disabilities to Education: A Rights-Based Approach to Inclusive Education in the CEECIS Region. http://www.unicef.org/ceecis/Background_NoteFINAL%281%29.pdf
321. Universālais dizains (2007). http://www.universellutforming.miljo.no/file_upload/engoglatvisk.pdf
322. Valce, M. (2002). Speciālās izglītības politika. Skolotājs, Nr.3.
323. Vadone, I. (1999). Speciālā izglītība – integrācija vai iekļaušana. Skolotājs. Nr.4
324. Vadlīnijas bērnu agrīnai funkcionēšanas novērtēšanai (2011).
325. Valbis, J. (b.g.). Skolēna personības attīstība – izglītības virsuzdevums. Rīga: Zvaigzne ABC, SIA.
326. Valsts pārbaudījumu norises kārtība (2013). www.likumi.lv/doc.php?id=263462
327. Vasiļevskis, G. (2008). Izglītības atbalsta sistēma bērniem ar speciālām un īpašām vajadzībām. Konference ”Skola visiem”. Rīga. www.iac.edu.lv/vienad_iesp./PVD_klasifikacija _vasilevskis.ppt #2
328. Vasiļevskis, G., Falka, S. (b.g.). Atbalsta komanda skolā. http://visc.gov.lv/saturs/specizgl/metmat/metod_ieteik_sak.pdf
329. Vayrynen, S. (2000). Inclusive education - a challenge, a process. http://www.isec2000.org.uk/abstracts/papers_v/vayrynen_1.htm
330. Vickerman, Ph. (2011). Models of Disability and Special Educational Needs. http://www.ttrb3.org.uk/models-of-disability-and-special-educational-needs/#tabs-288-0-1331. VISC (2013). Eiropas Sociālā fonda projekts „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide”. http://visc.gov.lv/specizglitiba/esf_projekts_old.shtml
332. Vispārējās izglītības likums. http://likumi.lv/doc.php?id=20243
333. Vīgante, R. (2002). Speciālās pedagoģijas teorija un prakse nozares topošo skolotāju izglītībā. Red. D. Markus. Teorija un prakse skolotāju izglītībā. RPIVA, Rīga: Petrovskis un Ko.
334. Vīgante, R. (2006). Speciālās pamatizglītības programmas un to īstenošana izglītības iestādēs. Psiholoģija ģimenei un skolai. Nr.07.
335. Vīgante, R. (2008). Latvija – Vācija: kopīgais un atšķirīgais. Žurnāls „Skolotājs” Nr.1.
336. Zigmond, N., Baker, J.M. (1997). Inclusion of pupils with learning disabilities in general education settings. Inclusion. Implementation and approaches. London and New York: Routledg.99 -113p.
337. Ziņojums konsultatīvajai padomei „Izglītība visiem” par galvenajām problēmām un risinājumu virzieniem iekļaujošas izglītības ieviešanai Latvijā. (2008). UNESCO Latvijas Nacionālās komitejas materiāli reģionālajām atklātajām diskusijām.
338. Žogla, I. (1997). Skolas pedagoģija. Skolotājs, Nr.5.
339. Žogla, I. (2001/a). Didaktikas teorētiskie pamati. R.: RaKa.
340. Žogla, I. (2001/b). Pedagoģiskā paradigma un didaktiskais modelis. Vispārīgā didaktika un audzināšana. R: Izglītības soļi, 28.-33.lpp.
341. Žogla, I. (2001/c). Didaktiskie modeļi augstskolā. Skolotājs, Nr.6, 19.-26.lpp.
342. Zogla, I. (2002). Towards Sustainability in Education: Principles of Teacher Educators profesional Development// Journal of Teacher Education and training. Volume 1
343. Wang, H.L. (2009). Should All Students with Special Educational Needs (SEN) Be Included in Mainstream Education Provision? - A Critical Analysis. www.ccsenet.org/journal/index.php/ies/article/.../3566
344. Wedell, K. (1973). Learning and Perceptuo – motor Disabilities in Children.The Gresham Press, Old Working, Surrey.
345. Weigle, K.L. (2003). 115. Lpp. Positive Behavior Support as a Model for Promoting Educational Inclusion. The Foundations of Inclusive Education: A Compendium of Articles on Effective Strategies to Achieve Inclusive Education (Second Edition). Diane Ryndak and Douglas Fisher, Editors. TASH. Baltimore.USA.
346. Wiman, R. (2006). Invaliditātes dimensija attīstības darbībā. Rokasgrāmata – iekļaujošai plānošanai. Tulkojums Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons” ESF projekta „Atbalstošas vides veidošana jauniešu ar īpašām vajadzībām integrācijai izglītības sistēmā” ietvaros.
347. Wilheml, M., Eggertsdottir, R., Marinosson, G.L. (2006). Inklusive Schulentwicklung. Beltz Verlag, Weinheim und Basel.
348. Winter, J.A. (2003). The Development of the Disability Rights Movement as a Social Problem Solver. http://dsq-sds.org/article/view/399/545
349. Winzer, M.A. (1993). The history of special education. Washington, D.C.: Gallaudet University Press.
350. Wolfensbergen, W. (1985). An overiev of social role valorization and some reflections on elderly mentally retarded persons. In Expanding systems of service delivery for persons with developmental disabilities. Baltimore
351. Wolfendale, Sh. (1987). Primary schools and Special Needs.Policy, planning and provision. Biddles LTD., Guildford and King’s Lynn.
352. Wood, J.W. (1984). Adapting Instruction for the Mainstream. Charles E. Merrill Publishing Company, A Bell & Howell Company.
353. World Health organization (2001). The world health report 2001 - Mental Health: New Understanding, New Hope. http://www.who.int/whr/2001/en/
354. World Health organization (2002). The World Helth Report 2002. http://www.who.int/whr/2002/en/whr02_en.pdf
355. World Health Organization (2011). World report on disability 2011. www.who.int
356. Выготский, Л.С. (1995). Проблеми дефектологии. Москва: Просвещение.
357. Выготский, Л.С. (1983). Собрание сочинений в 6 томах. Toм 5. Oсновы дефектологии. Москва.
358. Дьюи, Д. (2001). Реконструкция в философии. Москва: Логос.
359. Ильин, Е.П. (2005). Мотивация и мотивы. Питер.
360. Koрсaкoвa, Н.K., Mикaдзe, Е.В., Бaлaшoвa, E.Е. (2002). Неуспевающие дети. Москва: Педагогическое общество России.
361. Кузнецова, Л.В. (2002). Основы специальной психологии. Москва: ACADEMIA.
362. Maлофеев, Н.Н., Шматко, Н.Д (2001). Отечественные модели интегрированного обучения детей с отклонениями в развитии и опасность механического переноса западных моделей интеграции. Актуальные проблемы интегративного обучения. Москва: Права человека. 363. Maлофеев, Н.Н. (2003). Западная Европа: эволюция общества и государства к лицам с отклонениями в развитии. Москва: Экзамен.
364. Maлофеев, Н.Н. (2005). Западноевропейский опыт сопровождения учащихся с особыми образовательными потребностями в условиях интегрированного обучения. Дефектология, Nr.5.
365. Maлофеев, Н.Н., Шматко, Н.Д. (2008/a). Базовие модели интегрированного обучения. Дефектология, Nr.1.366. Maлофеев, Н.Н., Шматко, Н.Д. (2008/b). Интеграция и специальние образовательные учереждения: необходимость перемен. Дефектология, Nr.2.
367. Maлофеев, Н.Н. (2009). Cпециaльное образование в меняющемся мире. ЕВРОПА. Москва: Просвещение.
368. Наследов, А. (2013). SPSS 20 Statistics и AMOS: профессиональный статистический анализ данных. Изд. Питep.
369. Назарова, Н.М. (2000). Специальная педагогика. Pieejams http://www.koob.ru/nazarova_n (skatīts 06.04.2007.).
370. Cорокин, В. М. (2003). Специальная психология. Санкт – Петербург: Речь.
371. Ольсен, X. (2001). Включенное” образование – стратегия для достижения образования для всех //Aктуальные проблемы интегративного обучения. Москва.
372. Пузанов, Б.П., Коняева, Н. П., Горскин, Б. Б. и др (2001). Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития. Москва: Академия.
373. Разенкова, Ю. (2004). Дети групы риска. Московский Институт Коррекционной Педагогики.
374. Роджер, К. (1961). Вопросы, которые я бы себе задал, если бы был учителем. Москва: Meждународная Педагогическая Академия.
375. Роджер, К., Фреиберг, Д. (2002). Свобода учиться. М.: Смысл.
376. Шипицина, Л.М., Сорокин, В.М., Лубовский, В.И., Исаев, Д.Н., Михаленкова, И.А., Мамайчук, И.И., и др. (2010). Специальная псиxология. Санкт-Петербург: Речь.
Cover for Skolēnu ar speciālajām vajadzībām iekļaušanas vispārējās izglītības iestādēs atbalsta sistēma

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-9984-44-223-5
Publication date (01)
2018-03-14