Attīstības psiholoģija. Mācību līdzeklis

Ēriks KALVĀNS

Anotācija

Attīstības psiholoģijas problemātika, kas atspoguļota šajā mācību līdzeklī, ir saistīta ar vienu galveno mērķi – cilvēka psihiskās attīstības un personības attīstības daudzpusīgu traktējumu.
Šis mācību līdzeklis ir izveidots, izmantojot dažādu teorētisko pieeju piekritēju atziņas par cilvēka psihisko attīstību un viņa personības veidošanos. Dotais teorētiskais materiāls ļauj studējošajiem iegūt priekšstatu par psihiskās attīstības normu dažādos vecumposmos un galvenajām psihiskās un personības attīstības tendencēm.
Pirmajā nodaļā dots attīstības psiholoģijas kā zinātnes raksturojums un atspoguļotas cilvēka psihiskās attīstības un personības veidošanās galvenās likumsakarības.
Otrā nodaļa veltīta personības attīstības problemātikas padziļinātam iztirzājumam dažādu personības teoriju traktējumā. Tika izmantotas Z. Freida, A. Freidas, A. Ādlera, K. Junga, K. Hornejas, Ē. Ēriksona, G. Olporta, L. Kolberga, Ž. Piažē, A. Petrovska, Ļ. Vigotska, D. Eļkoņina atziņas.
Trešajā nodaļā sniegts cilvēka kognitīvās un personības attīstības īpatnību apskats atsevišķos vecumposmos. Šajā nodaļā koncentrētas būtiskākās atziņas par konkrētā vecumposma personības un psihiskās attīstības īpatnībām.
Teorētiskā materiāla sekmīgākai apguvei katras nodaļas beigās ir kontroljautājumi un pašpārbaudes uzdevumi. Kursa programmas izpildes obligāts priekšnoteikums ir minēto teorētisko pašpārbaudes uzdevumu veikšana.
Šis mācību līdzeklis ieteicams pedagoģijas, sociālā darba, sociālās rehabilitācijas un sociālās pedagoģijas studiju programmu studentiem. To var izmantot arī citi studējošie kā palīglīdzekli psiholoģijas studiju kursā.

Downloads

Download data is not yet available.
1. Adler, A. (1956). The individual psychology of Alfred Adler: A systematic presentation of selection from
his writings. H.L. & R.R. Ansbacher (Eds.). New York: Basic Books.
2. Allport, G.W. (1968). The person in psychology: Selected essays. Boston: Beacon Press.
3. Argyle, M., Henderson, M. (1984). The Anatomy of Relationships. Heinemann: London.
4. Batles, P., Warner Schaie, K. (2013). Life span developmental psychology (Personality and socialization).
London: Academics Press.
5. Bornstein, M., Lamb, E. (1999). Developmental psychology: An advanced textbook, 4th ed. Mahwah, NJ,
US
6. Burman, E. (2008). Deconstructing developmental psychology. London: Routledge. (pirmsskolas bērnība,
vecāku bērnu attiecības)
7. Damon, W., Lerner, R.M. (2008). Child and adolescent development. John Willey & Sons, Inc.
8. Doudet, A.R. (2011). Glossary for Psychology. NY: Worth Publishers
9. Evans, R.I. (2011). Gordon Allport: The man and his ideas. New York: Dutton.
10. Flavel, J. (1963). The developmental psychology of Jean Piaget. The university series in psychology.
Princeton, NJ, US
11. Freud, A. (2015). Psychoanalysis for teachers and parents. Andesite Press.
12. Freud, S. (1961). The ego and the id. In standart edition. London: Hogarth.
13. Hergenhahn, B.R., Matthew, H. (2011). An Introduction to Theories of Personality. Prentice Hall.
14. Horney, K. (1950). Neurosis and human growth. The struggle toward self - realization. New York: Norton.
15. Jung, C.G. (1969). The structure of the psyche. In The collected works of C.G. Jung (Vol. 6). Princeton, NJ:
Princeton University Press.
16. Knoff, H.M. (2003). The assessment of child and adolescent personality. London: The Guilford Press.
17. Kohlberg, L. (1981). The philosophy of moral development. Harpner & Row.
18. Lerner, M., Steiberg, L. (2009). Handbook of adolescent psychology. John Willey & Sons. (pusaudži).
19. Lika, I. (2003). Bērnu psiholoģija. – Liepāja: LiePA.
20. Meadows, S. (1986). Understanding Child Development. Great Britain.
21. Olutnika, A. (1999). Psiholoģijas teorētiķu atziņas par bērna psihisko attīstību un ģimenes lomu tajā.
Rēzekne: RA izd.
22. Prindule, L. (1976). Skolēna psihiskās attīstības periodizācija. Liepāja: LiePa.
23. Previn, L. (2013). A brief history of modern personality theory. New York: Guilford.
24. Rogers, C. (1962). The Interpersonal Relationship: The Core of Guidance. Harvard Educational Review, 32, 4.
25. Ryckman, R.M. (2008). Theories of Personality. Belmint Thomson Higher Education.
26. Schaffer, R. (2006). Key concepts in developmental psychology. London: Sage publications.
27. Shaffer, D., Kipp, K. (2013). Developmental psychology (Childhood & adolescence). Wadsworth: Genage
Learning.
28. Smith, L., Dockrell, J., Tomlinson, P. (2003). Piaget, Vygotsky and beyond. London: Routledge.
29. Šteinberga, A. (2002). Ievads attīstības psiholoģijā. R.: RTU.
30. Vasta, R. (1992). Six Theories of Child Development. Great Britain.
31. Vorobjovs, A. (2002). Sociālā psihologija. R.: Izglītības soļi.
32. Выготский, Л. (2002). Психология развития. М: ЭКСМО.
33. Эльконин, Д. (2004). Детская психология. М: Академия.
34. Миллер, С. (2002). Психология развития. Спб: Питер.
35. Крайг, Г. (2000). Психология развития. Спб: Питер.
36. Баттерворт, Д. (2000). Принцыпы психичеслого развития. М: Когито - центр.
37. Бреслав, Г. (1990). Эмоциональные особенности формирования личности в детстве.
38. M: Педагогика.
39. Кулагина, Н. (1997). Возрастная психология. М: Урао.
40. Мухина, В. (1999). Детская психология. М.: Апрель Пресс.
41. Реан, А. (2004). Психология личности: социализация, поведение, общение. М.: ОЛМА - ПРЕСС.
42. Фрейд, 3. (2000). Введение в психоанализ: Лекции 16-35. СПб.: Алетейя, 499 с.
43. Хорни, К. (1993). Невротическая личность нашего времени. Самоанализ. М. Издательская группа
„Прогресс”.
Cover for Attīstības psiholoģija. Mācību līdzeklis

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-9984-44-215-0
Publication date (01)
2018-04-24