INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU PIELIETOJUMS FONEMĀTISKĀS UZTVERES ATTĪSTĪŠANAI LOGOPĒDA DARBĀ

Mārīte ROZENFELDE, Olga ČAPKEVIČA, Irina ARHIPOVA

Runa nav iedzimta spēja, bet attīstās ontoģenēzes (organisma individuālā attīstība no ieņemšanas brīža līdz mūža galam) procesā paralēli fiziskajai un garīgajai bērna attīstībai un kalpo par viņa vispārējās attīstības rādītāju. Tātad, fonemātisko procesu veidošanās problēma pirmsskolas vecuma bērniem ar vispārēju, nepietiekamu runas attīstību ir aktuāla, jo fonemātiskās analīzes un fonemātiskās sintēzes attīstība pozitīvi ietekmē visas runas sistēmas veidošanos.

Fonemātiskā dzirde – pamats, lai izprastu teiktā jēgu. Ja runas skaņu atšķiršana nav attīstīta, bērns uztver (iegaumē, atkārto, raksta) nevis to, kas viņam tika pateikts, bet to, ko viņš ir dzirdējis – kaut ko pareizi, bet kaut ko ļoti aptuvenu.

Runas skaņu atšķiršanas – fonemātiskās uztveres traucējumi bērniem rada grūtības apgūt vārdu krājumu un gramatiku nepieciešamajā pakāpē, kavē saistītās runas attīstību. Tāpēc, sagatavojot bērnus lasītprasmju un rakstītprasmju apguvei, fonemātiskās uztveres attīstīšana ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem.

Autoru pieredze darbā pirmsskolas iestādes logopēdiskajā grupā liecina, ka nepietiekamas fonemātiskās dzirdes attīstības rezultātā, lielai daļai bērnu ir grūtības valodas skaņu diferencēšanā pēc dzirdes. Šī problēma ir nemainīgi aktuāla, jo bērnu skaits ar šādām problēmām nesamazinās. Īpaši tā izpaužas vecākajā pirmsskolas vecumā, kad, bez labi attīstītas fonemātiskās uztveres, nevar sekmīgi apgūt prasmes lasīt un rakstīt.

Mūsdienu, informācijas tehnoloģiju izmantošanas, laikmetā, sagatavojot bērnu mācībām skolā, pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājiem un speciālistiem aktuāls ir uzdevums: patstāvīgi meklēt un pielietot optimālākās fonemātiskās dzirdes attīstīšanas formas, metodes un paņēmienus.

Downloads

Download data is not yet available.
1. Adams, M. J., Foorman, B., Lundberg, I., Beeler, T. (2001). Phonemic Awareness in Young Children By. (15.03.2017.) www.scirp.org (12.04.2017.)
2. Albrehta, Dz. (1998). Pētīšanas metodes pedagoģijā. Rīga: Mācību grāmata.
3. Baumane, A., Ķeire, L. ( 2004). Valodas traucējumu veidi. Dislālija. Alālija. Dizartrija. Afāzija. Mācību palīglīdzeklis. R.: Zvaigzne ABC.
4. Byron, T. (2008). Safer Children in a Digital World: The Report of the Byron Review. Nottingham: https://www.iwf.org.uk/. (12.04.2017.)
5. Carr, M. (2001). Assessment in early childhood settings: Learning stories. London: Paul Chapman Publishing. nla.gov.au/anbd.bib-an42833826 (15.03.2017.)
6. Information and Communication Technology (ICT) // New Zealand Ministry of Education. URL: https://www.education.govt.nz/ (15.03.2017.)
7. Korbe, V. (2007). Programma skaņu izrunas un runas kultūras attīstīšanai pa pakāpēm pirmsskolas vecuma bērniem un bērniem ar izrunas traucējumiem. R.: Izglītības soļi. 50 lpp.
8. Laua, A.(1997). Latviešu literārās valodas fonētika. R.: Zvaigzne ABC.
9. Lenel, J.C., Cantor, J.H. (1981). Rhyme recognition and phonemic perception in joung children. Journal of Psucholinguistic Research 10. psycnet.apa.org/psycinfo/1996-01601-006 (15.03.2017.)
10. Luria, A.R. (1966). Higher Cortical Function in Man. New York: Basic Books. https://www.ncbi.nlm.nih.gov (15.03.2017.)
11. Luria, A.R. (1980). Higher Cortical Function. New York: Basic Books. https://www.ncbi.nlm.nih.gov (15.03.2017.)
12. Miltiņa, I., Pastare, S. (1997). Pirmie soļi logopēdijā. 2.daļa. Rīga: PIAC.
13. Miltiņa, I. (2005). Skaņu izrunas traucējumi. Rīga: RaKa.
14. O'Hara, Mark. (2004). ICT in the early years. London: Continuum. www.nzcer.org.nz/system/files/ictinecefinal.pdf (12.02.2017.)
15. Reed, M., Canning, N. (2010). Reflective Practice in the Early Years/ London: SAGE Publications Ltd.
16. Siraj-Blatchford, I., Siraj-Blatchford, J. A. (2006). Guide to Developing the ICT Curriculum for Early Childhood Education. London: Trebtham Books Limited. www.academia.edu/ (12.02.2017.)
17. Stephen, C., Plowman, L. (2003). ICT in pre-school settings. https://dspace.stir.ac.uk (12.02.2017.)
18. Towards Knowledge Societies (2005). Paris: UNESCO Publishing. unesdoc.unesco.org/images/0014/001418/141843 (12.02.2017.)
19. Tūbele, S. Skolēna runas attīstības vērtēšana. R.: RaKa.165 lpp.
20. Tūbele, S. Disleksija vai lasīšanas traucējumi. R.: RaKa. 80 lpp.
21. Price., H. (2009). The Really Useful Book of ICT in the Early Years. London: Routledge. www.scirp.org/jouRNAl/PaperInformation (12.04.2017.)
22. The role and potential of ICT in early childhood education (2004). New Zealand Council for Educational Research. Wellington: New Zealand and international literature. www.nzcer.org.nz/system/
23. Yvon, F., Zin, Y. (2011). Vygotsky, une théorie du développement et de l'éducation : Recueil de textes et commentaires Moscou : Faculté de psychologie de l'Université d'État de Moscou Lomonossov, 432 p. www.unige.ch/fapse/leforcas/ (12.04.2017.)
24. Wylie, C., Thompson, J. (2003). The long-term contribution of early childhood education to children’s performance – evidence from New Zealand. International Journal of Early Years Education, 11 (1). www.nzcer.org.nz
25. Whalley, M. (2001). Involving parents in their children's learning. London: Sage Publications. www.hioa.no/content/download/107828 (12.04.2017.)
26. Азамова, М. Н. (2012). Использование информационных компьютерных технологий в процессе развития детей дошкольного возраста. Молодой ученый. 11. 385-387с. moluch.octweb.ru/archive (12.04.2017.)
27. Богородицкий, В. А. (1887). Курс грамматики русского языка. Ч. 1. Фонетика. Варшава: В тип. Михаила Земкевича, 317 с. www.e-heritage.ru/ras/view/publication/general (12.04.2017.)
28. Бельтюков, В.И., Салахова, А.Д. (1975) Об усвоении ребёнком звуковой (фонемной) системы звуков. Вопросы психологии. 5. 71-76 с.
29. Бунак, В. В. (1980.) Род Homo, его возникновение и последующая эволюция. http://www.pedlib.ru (28.04.2017.)
30. Власенко, И.Т. (1990). Особенности словесного мышления взрослых и детей с нарушениями речи. М.: Педагогика.184 с.
31. Выготский, Л. С. (1996). Мышление и речь. М.: Лабиринт.
32. Выготский Л. С. (1961). Избранные психологические исследования. М. http://www.pedlib.ru
33. Гвоздев, А. Н. (2007) Вопросы изучения детской речи. Детство-Пресс. 472с.
34. Грибова, О. Е. (2004). Что делать, если ваш ребёнок не говорит? Айрис-Пресс.
35. Екжанова, Е. А, Стребелева, Е. А. (2011.) Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с нарушением интеллекта. Методические рекомендации. M.: Просвещение
36. Жукова, Н., Мастюкова, Е., Филичева, Т. (2011). Логопедия. Основы теории и практики. М.: Эксмо, 288 с.
37. Журова, Л. Е., Эльконин, Д.Б. (1963). К вопросу о формировании фонематического восприятия у детей дошкольного возраста. М.: Просвещение, http://www.pedlib.ru (28.04.2017.)
38. Исенина, Е. И. (1992). Возрастная и педагогическая психология. М.: Моск. ун-та. 272 с. http://www.pedlib.ru
39. Дендев, Б. (2013). Информационные и коммуникационные технологии в образовании: монография. М.: ИИТО ЮНЕСКО.
40. Калинина, Т. В. (2008). Новые информационные технологии в дошкольном детстве. М.: Сфера.
41. Каше, Г. А. (2012). Подготовка к школе детей с недостатками речи: Пособие для логопеда. 171 с.
42. Левина, Р. Е. (2005). Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. М.: Арктика, 222 с.
43. Леушина, А. М. (2000). О своеобразии образов в речи маленьких детей. Психология дошкольника: хрестоматия. М. 81-90 с.
44. Лобанова, Е. А. (2005). Дошкольная педагогика: учебно-методическое пособие. Николаев. 76 с.
45. Лямина, Г. М. (1992). Особенности развития речи детей дошкольного возраста.
46. Лурия, А. Р. (2002). Письмо и речь. Нейролингвистические исследования. М.: Academia. http://www.pedlib.ru (28.04.2017.)
47. Мухина, В. С. (2002). Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. М.: Академия. 456 с.
48. Образование и XXI век: Информационные и коммуникационные технологии. М.: Наука, 1999. 191 с. (12.04.2017.) naukaip.ru/wp-content/
49. Парамонова, Л. (2009). Логопедия для всех. 380. http://www.pedlib.ru
50. Пеньевская, Л. А. (1972). Воспитание отзывчивости и развитие простейших форм взаимопомощи у детей 4-го и 5-го года жизни. М.: Педагогика, 112–156 с.
51. Правдина, О. В. (1973). Логопедия. M.: Просвещение.
52. Преснова, О. В. Логопедические занятия в подготовительной группе для детей с общим недоразвитием речи. Практический и методический журнал. №3. 2003. 45-51 с. lib.mgppu.ru (28.04.2017.)
53. Рубинштейн, С. Л. (2001). Основы общей психологии. СПб.: Питер. 176. http://www.pedlib.ru (12.04.2017.)
54. Спирова, Л. Ф. (1980). Особенности речевого развития учащихся с тяжелыми нарушениями речи. М.: Педагогика. 192 с. http://www.pedlib.ru (12.04.2017.)
55. Ставцева, Ю. Г. (2015). Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовательном учреждении. Журнал Гаудеамус. Nr. 1.
56. Филичева, Т. Б., Туманова, Т. В., Орлова, Н. Д. (2015). Основы дошкольной логопедии. М: Эксмо.320 с.
57. Филичева, Т. Б., Чиркина, Г. В., Туманова, Т. В., Миронова, С. А., Лагутина, А. В. (2008). Программа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей.
58. Филичева, Т. Б., Чиркина, Г. В. (2008). Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ФФНР. Программа.
59. Филичева, Т. Б., Чевелева, Н. А., Чиркина, Г. В. (1989). Основы логопедии. http://www.pedlib.ru (12.04.2017.)
60. Филичева, Т. Б., Чевелева, Н. А., Чиркина, Г. В. (1993). Нарушения речи у детей: Пособие для воспитателей дошкольных учреждений. М.: Профессиональное образование. 232 с.
61. Филичева, Т. Б., Соболева, А. В. (2000). Развитие речи дошкольников. Екатеринбург.: АРДЛТД.
62. Фомичёва, М. Ф. (1989). Воспитание у детей правильного звукопроизношения. http://gigabaza.ru/doc/67545-pall.html (12.04.2017.)
63. Хватцев, М. Е. (1996). Логопедия: работа с дошкольниками. М.: Аквариум, 384 с.
64. Шашкина, Г. Р. (2003). Логопедическая работа с дошкольниками. М.: Академия, 240 с. http://www.pedlib.ru (12.04.2017.)
65. Швачкин, Н. Х. (2004). Возрастная психолингвистика: Хрестоматия. Учебное пособие. М.: Лабиринт. 330 с. http://www.pedlib.ru (02.04.2017.)
66. Шаховская, С. Н., Шорох-Троицкая, М. (2007). Логопедия. Системные нарушения речи: Алалия. Афазия. М.: Владос. http://www.pedlib.ru (28.04.2017.)
67. Эльконин, Д. Б. (1998). Развитие речи в дошкольном возрасте. M.: Просвещение. http://www.pedlib.ru (28.04.2017.)
68. Ястребова, А. В. (2000). Преодоление общего недоразвития речи у учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение. http://www.pedlib.ru (04.04.2017.)
Cover for INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU PIELIETOJUMS FONEMĀTISKĀS UZTVERES ATTĪSTĪŠANAI LOGOPĒDA DARBĀ

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-9984-44-257-0
Publication date (01)
2021-05-06