Profesionālā bakalaura studiju programmas "Interjera dizains" 10 gadu jubilejas diplomprojektu katalogs

Dizainere un maketētāja: Agnese ZARĀNE, Atbildīgā par izdevumu: Diāna APELE

Profesionālā bakalaura studiju programma „Interjera dizains” sāka darboties 2008. gadā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Izglītības, valodu un dizaina fakultātes paspārnē. No 2012. gada līdz 2022. gadam programmu absolvēja 78 jaunie interjera dizaineri. Programma piedāvā studējošajiem iegūt profesionālā bakalaura grādu mākslā un interjera dizainera kvalifikāciju. Pilna laika klātienes studijas ilgst četrus gadus. Programmas mērķis ir sagatavot mākslas, arhitektūras, interjera dizaina un radniecīgo nozaru teorijā balstītus, interjera dizainera profesijas standartam atbilstošus un sadarbībā ar darba devējiem profesionālās pamatiemaņas apguvušus interjera dizainerus, kas ir kompetenti plānot un īstenot funkcionālas un augstvērtīgas estētiskas telpiskās vides izveidi, konkurētspējīgi Latvijas un ES valstu darba tirgū un orientēti uz mūžizglītību.

Diplomprojektu katalogs rada priekšstatu par studiju programmas sasniegtajiem rezultātiem. Tajā apkopoti 2018. – 2022. gadā izstrādātie 22 dizaina projekti interjera jomā, no kuriem vairāki ir ieguvuši LDS Gada balvas dizainā. Diplomprojektam studiju programmā „Interjera dizains” ir gan zinātniski pētniecisks, gan radošs raksturs, un tas apliecina diplomanda gatavību darboties izvēlētajā interjera dizainera profesijā. Diplomprojekts ir patstāvīgs darbs, kas atspoguļo studenta zināšanas par konkrētu problēmu un tās risināšanas kompetenci. Projekta izstrādes laikā studentu atbalsta un sniedz ieteikumus diplomprojekta vadītājs un konsultanti.

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Profesionālā bakalaura studiju programmas "Interjera dizains" 10 gadu jubilejas diplomprojektu katalogs

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-9984-44-284-6
Publication date (01)
2024-03-28